Beretning for Guldager Lokalråd 2016/2017

Guldager Lokalråd - GL - Beretning 2016/2017

 

Beretningen er delt op i flg. områder:

 

·      Lokalrådsmøder.

·      Trafiksikkerhed.

·      Cykelsti fra Guldager til Hjerting.

·      Nye boligområder i Guldager.

·      Høringssvar vedr. den fremtidige busbetjening i Esbjerg kommune.

·      Møde med Økonomiudvalget.

·      Møde med Bygge- og Teknikudvalget.

·      Møde med Vej & Park.

·      Fremtidige opgaver.

 

Lokalrådsmøder

Der har i 2016/2017 været afholdt 5 lokalrådsmøder.

GL har valgt at fokusere på 2 indsatsområder der har stor betydning for Guldagers fremtidige udvikling – trafiksikkerhed og boligudbygning.

På lokalrådsmøderne informerer vi hinanden om de forhold der rører sig i de foreninger der udpeger lokalrådsmedlemmerne. Herigennem sikrer vi, at GL er informeret om de problemstillinger der berører foreningerne i vores lokalområde, og som vi efterfølgende kan drøfte med politikere og embedsmænd ved Esbjerg kommune. Det er sket i flere tilfælde i 2016/2017 -  bl.a. trafiksikkerheden på Præstemarksvej og gebyrordningen.

Som noget nyt har vi på 2 lokalrådsmøder i 2016/2017 indkaldt foreninger i vores område til et dialogmøde. Vi har holdt 2 dialogmøder med hhv. rideklubberne og SGI-fitness & motion.

Det var 2 meget konstruktive møder, hvor der udover gensidig information og forventnings- afstemning, også blev truffet konkrete beslutninger om fremtidige tiltag.

Der er ingen tvivl om, at dialogmøderne med foreningerne er kommet for at blive.

 

Trafik

GL har igen i 2016/17 valgt trafiksikkerheden som et strategisk indsatsområde. Det har vi gjort igennem de sidste 16-17 år – først i Guldager Borgerforenings regi og herefter i Guldager Lokalråd.

Trafikmængden, tung trafik, sikre skoleveje og hastighedsdæmpende foranstaltninger fylder utrolig meget for borgerne i Guldager. Det fylder også utrolig meget på lokalrådsmøderne, og det har ikke mindst fyldt meget i dialogen med politikere og embedsmænd.

Der er blevet brugt utrolig mange kræfter på, at få gjort noget ved problemerne. Der er sket noget, men ikke nok. Hastighedsbegrænsning på Guldagervej og chikaner (40 km), hastighedsbegrænsning på Guldagervej til Hjerting (60 km), fortov og cykelsti på Guldager Byvej samt cykelsti fra Guldager til Hjerting er nogle af de resultater der er opnået – men det gør desværre ikke noget ved vores hovedproblem: Trafikmængden – pendlertrafikken – igennem Guldager om morgenen og eftermiddagen.

Det er helt klart vores opfattelse – bekræftet ved en trafiktælling i 2015 – at trafikmængden øges i takt med bl.a. øget udbygning i Hjerting.

Pendlertrafikken og de mange børnefamilier i Guldager giver store problemer med trafiksikkerheden, især for de bløde trafikanter – børn og cyklister.

Vi skal derfor have gjort noget ved pendlertrafikken – et synspunkt der har været stor forståelse for hos politikere og embedsmænd indtil for ca. 1 år siden, hvor embedsmændene i Vej & Park skiftede holdning og ikke længere anser pendlertrafikken for at være et problem. På et møde med Vej & Park d. 16. marts 2016 fremgår flg.:

Vej & Park bemærker, at der er tale om personbiler ad lokalveje, hvor man må acceptere en vis mængde gennemkørende personbiltrafik. Det er Vej & Parks vurdering, at den nævnte spidstimebelastning er et acceptabelt niveau for lokalveje i områder som Guldager by.

Sagt mere direkte er det Vej & Parks opfattelse, at pendlertrafikken igennem Guldager ikke er noget problem – pendlertrafikken har et acceptabelt niveau.

Det er jo også en måde at løse et problem på – men det er jo fantastisk, at både politikere og embedsmænd i 14-15 år har erkendt, at der et problem, der nu løses ved at sige, at der ikke er noget problem.

Det er totalt uacceptabelt og kræver, at GL intensiverer kampen for, at få gjort noget ved pendlertrafikken. Den foreløbige plan er, at få etableret trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Guldagervej samt, at få etableret 40 km hastighedsbegrænsning på alle veje i Guldager, hvor der pt. er 50 km.

Det kan evt. senere komme på tale at tage nogle mere aktivitetsbaserede kampagner til hjælp, men i første omgang vil GL tage dialogen med politikerne i Bygge & Teknikudvalget på mødet d. 7. april 2017.

 

Cykelsti fra Guldager til Hjerting

GL er meget tilfredse med Teknik & Byggeudvalgets beslutning om, at der skal etableres en dobbeltrettet cykelsti fra Guldager til Hjerting i 2017.

Cykelstien skal placeres på sydsiden.

Cykelstien vil få stor betydning for de børn der skal til Hjerting skole og til rideklubberne i området, men vil også få stor betydning for andre cyklister.

Det er foreløbig meldt ud fra Vej & Park, at der ikke etableres lys på cykelstien, der ligger i landområde mellem 2 byer. GL vil arbejde for at der etableres lys på cykelstien, idet strækningen kan sammenlignes med strækningen mellem Bryndum og Vester Nebel, hvor der er etableret lys på cykelstien.

 

Nye boligområder i Guldager

Der er stor efterspørgsel efter grunde/boliger i Guldager. Det er utrolig positivt, men desværre har Esbjerg kommune valgt at prioritere udbygningen i Sønderris på bekostning af udbygningen i Guldager under henvisning til, at der er en større efterspørgsel efter grunde/boliger i Sønderris. Ganske logisk når der er grunde til salg i Sønderris og ikke i Guldager.

Denne prioritering har betydet, at Esbjerg kommune har besluttet, at sætte 150 grunde til salg på området v/ Tarphagevej, og udskyde udbygningen på Frøkjærvej til 2026/27. Det er endnu for tidligt at vurdere, hvornår grunde v/Tarphagevej sættes til salg.

Herudover har Esbjerg kommune arbejdet med en ændring af Kommuneplanen, således at et større område nord for Guldager Idrætscenter, inddrages i byzone med henblik etablering af boliger.

GL har tilkendegivet, at vi er meget positive overfor etableringen af boliger på området nord for Guldager Idrætscenter, men har også påpeget vigtigheden af, at vej- og skoleforhold indtænkes i planerne. GL ønsker derfor at blive inddraget i beslutningsprocesserne for at få indflydelse på, hvordan området bedst muligt kan blive en integreret del af Guldager Kirkeby.

Planerne om etableringen af boliger på området nord for Guldager Idrætscenter kan få indflydelse på, hvornår der skal bygges på området ved Frøkjærvej, men det er endnu uafklaret.

GL ønsker en udbygning af Guldager Kirkeby af flere årsager. Vi må erkende at indbyggertallet på knap 1000 indbyggere er for lille til at tiltrække en dagligvarebutik. Vi skal op på 1100 – 1200 indbyggere for, at kunne tiltrække en dagligvarebutik.

Herudover vil foreningerne i området få et større rekrutteringsgrundlag, hvilket er meget væsentligt, ikke mindst for de foreninger der af økonomiske grunde er afhængig af medlemstilgang

Høringssvar vedr. den fremtidige busbetjening i Esbjerg kommune

GL indsendte høringssvar vedr. den fremtidige busbetjening i Esbjerg kommune. Flg. fremgår bl.a. af høringssvaret:

Det er yderst beklageligt, at der fremover ikke er en direkte busforbindelse mellem Guldager og Hjerting – som det er tilfældet i dag.

Indførelsen af de tonede linier i folkeskolerne kan komme til at indebære, at eleverne f.eks. skal gå i deres stamklasse på Auraskolen afd. Sønderris, men nogle dage skal følge undervisningen i en uge på Auraskolen afd. Hjerting.

Den fremtidige busbetjening afskærer nogle skolebørn i Tarp, Sønderris, Guldager og Hjerting fra, at benytte bus når de skal til og fra skole. Det er en væsentlig forringelse af serviceniveauet for både børn og forældre.

Der er også en del børn der er afhængig af bussen for at komme til og fra rideskolerne på Guldagervej, ligesom det ikke vil være muligt for forældre og børn, der er bosiddende i Hjerting, at benytte bussen til Den Internationale skole.


Høringssvaret påpegede endvidere det beklagelige i, at det er meget vanskeligt at komme fra Guldager til uddannelsesinstitutionen Rübners.

Det er meget positivt at de indsendte høringssvar fra vores område har givet anledning til ændring af busforbindelsen fra Guldager til Hjerting, således at endestation nu bliver Sdr. Tobølvej.

 

Velkomstambassadør

Henning Tholund er udpeget til velkomstambassadør i Guldager. Rollen som velkomstambassadør er defineret på flg. måde:

Vi annoncerer, at velkomstambassadører er frivillige lokale ildsjæle som kan kontaktes af tilflyttere og potentielle tilflyttere med spørgsmål om lokalområdet, herunder hjælp til at få et lokalt netværk og finde lokale aktiviteter.

Velkomstambassadører kan blive kontaktet af tilflyttere og af potentielle tilflyttere med spørgsmål om lokalområdet.

 

Det er meget positivt, at Esbjerg kommune har taget initiativ til etableringen af velkomstambassadørordningen, men det er lokalt ordningen skal udvikles og forankres.

GL skal derfor i den kommende periode drøfte muligheden for, at ordningen kan blive mere synlig i Guldager, herunder om der evt. skal etableres velkomstmøder i Guldager Forsamlingshus hvert ½ år mm.  


Møde med Økonomiudvalget

Mødet med økonomiudvalget blev afholdt d. 18. maj 2016. På mødet blev følgende problemstillinger berørt:

 • Landsbyplan – Guldagerringen
 • Kommuneplan
 • Gebyrordningen

Vedr. Guldagerringen orienterede GL om økonomien vedr. første etape, samt om planerne vedr. etableringen af anden etape.

Vedr. Kommuneplanen orienterede GL om, at der er mange, der ønsker at flytte til Guldager. Økonomiudvalget anerkender, at både Guldager og Sønderris er populære bosætningsområder.

Vedr. gebyrordningen er Økonomiudvalget klar over, at gebyrordningen er en øget udgift for foreningerne, men at Esbjerg kommune stadig har en god ordning i forhold til andre kommuner.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Møde med Teknik- og Byggeudvalget.

Mødet med Teknik- og Byggeudvalget blev afholdt d. 15. april 2016. På mødet blev følgende punkter berørt:

 

 • Trafikmængden igennem Guldager
 • Tung trafik igennem Guldager
 • Sikre skoleveje efter indførelsen af nye skoledistrikter.
 • Bybusser – oplæg til ny rutenet.
 • Guldagerringen fase 1 + 2.
 • Trafiksikkerheden på Præstemarksvej.
 • Stabilisering af ridesti i Mølleskoven v/Guldager Møllesø.

 

Nedenstående fremgår af referatet fra mødet:

Vedr. trafikmængden igennem Guldager:

 

Teknik & Byggeudvalget vil gerne se på, hvordan det gøres ”mere besværligt” at køre igennem byen, således trafikken ledes uden om.

500-600 biler i timen må forventes at køre igennem byen i en by af Guldagers størrelse.

Vej & Park udarbejder et oplæg til opsætning af yderligere chikaner.

Lokalrådet får oplægget til godkendelse.

Teknik & Byggeudvalget besigtiger byen på deres årlige besigtigelsestur – der er fokus på chikaner.


Vedr. sikre skoleveje efter indførelsen af nye skoledistrikter.

         Der er lavet en skolevejsvurdering. Det er vurderet, at vejen er trafikfarlig for børn under 12 år
         – der er
en stor rundkørsel, en jernbaneovergang der ikke er sikret ved bomme som lukker ned ved stien m. m.

Det er vejen til Auraskolen afd. Bryndum der er trafikfarlig for børn under 12 år.

Vedr. bybusser – oplæg til nyt rutenet:

         Der bliver indsat en julenatbus, som kører over Guldager.

 

 

Møde med Vej & Park

GL har været til møde med Vej & Park d. 2.3. 2017.

Der er tale om et årligt samarbejdsmøde, hvor Vej & Park orienterer lokalrådene om de projekter der enten er igangsat eller skal igangsættes. Herudover har de enkelte lokalråd mulighed for at fremsætte punkter til dagsordenen

GL ønskede at drøfte:

 • Etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Guldager – Hjerting i 2017.
 • Chikaner på Guldagervej.
 • Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Frøkjærvej
 • Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Præstemarksvej

Vedr. cykelstien mellem Guldager og Hjerting samt chikaner på Guldagervej drøftes disse forhold på mødet med Teknik & Byggeudvalget d. 7. april 2017.

Vedr. de hastighedsdæmpende foranstaltninger på Frøkjærvej medtages etablering af byport i prioriteringen af trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Vedr. hastighedsdæmpende foranstaltninger på Præstemarksvej medtages hævede flader ved de 2 stikrydsninger i prioriteringen af trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger.

 

Fremtidige opgaver

Trafikmængden igennem Guldager skal reduceret.

Rundkørslen i Tarp skal trafiksikres.

Præstemarksvej skal trafiksikres

Der skal lys på cykelstien fra Guldager til Hjerting.

Guldager Kirkeby skal udbygges.

Gebyrordningen skal ændres.

Der skal indføres borgerstyrede budgetter i lokalområderne.

 

p.b.v.

Jørn Gade Petersen

Kiva Grafisk