Beretning for Guldager Lokalråd 2017/2018

Beretningen er delt op i flg. områder:

• Lokalrådsmøder
• Trafiksikkerhed
• Cykelsti fra Guldager til Hjerting
• Nye boligområder i Guldager
• Vælgermøde
• Møde med Økonomiudvalget
• Møde med Bygge- og Teknikudvalget
• Møde med Vej & Park
• Fremtidige opgaver

Lokalrådsmøder
Der har i 2017/2018 været afholdt 4 lokalrådsmøder.
Vi har især haft fokus på trafiksikkerhedsmæssige forhold, boligudbygningen og kommunalvalget i 2017, men også idrætsforeningernes forhold i vores lokalområde har der været fokus på.
Herudover har vi haft et meget konstruktivt dialogmøde med viceborgmester og formand for Sundhedsudvalget i Esbjerg kommune Olfert Krogh.
Guldager Lokalråds formål er at arbejde for Guldagers udvikling, det lokale fællesskab samt være kontaktled til de kommunale, regionale og statslige myndigheder.
Guldager Lokalråd har valgt en strategi gående ud på, at samarbejdet med de kommunale, regionale og statslige myndigheder skal foregå dialogbaseret og konstruktivt, og på en sådan måde, at der aldrig må være tvivl om Guldager Lokalråds holdninger og ønsker.
Vi bruger derfor lokalrådsmøderne til at drøfte de indsatsområder vi ønsker at fremlægge for myndighederne, og har igen i 2017/2018 prioriteret de trafiksikkerhedsmæssige forhold og boligudbygningen højest.

Trafik
Gentagelse fremmer forståelsen, hvorfor der henvises til Guldager Lokalråds beretning for 2016/2017:
»GL har igen i 2016/17 valgt trafiksikkerheden som et strategisk indsatsområde. Det har vi gjort igennem de sidste 16-17 år – først i Guldager Borgerforenings regi og herefter i Guldager Lokalråd.
Trafikmængden, tung trafik, sikre skoleveje og hastighedsdæmpende foranstaltninger fylder utrolig meget for borgerne i Guldager. Det fylder også utrolig meget på lokalrådsmøderne, og det har ikke mindst fyldt meget i dialogen med politikere og embedsmænd.
Der er blevet brugt utrolig mange kræfter på, at få gjort noget ved problemerne. Der er sket noget, men ikke nok. Hastighedsbegrænsning på Guldagervej og chikaner (40 km), hastighedsbegrænsning på Guldagervej til Hjerting (60 km), fortov og cykelsti på Guldager Byvej samt cykelsti fra Guldager til Hjerting er nogle af de resultater der er opnået – men det gør desværre ikke noget ved vores hovedproblem: Trafikmængden – pendlertrafikken – igennem Guldager om morgenen og eftermiddagen.
Det er helt klart vores opfattelse – bekræftet ved en trafiktælling i 2015 – at trafikmængden øges i takt med bl.a. øget udbygning i Hjerting.
Pendlertrafikken og de mange børnefamilier i Guldager giver store problemer med trafiksikkerheden, især for de bløde trafikanter – børn og cyklister.«
Guldager Lokalråd har drøftet pendlertrafikken på mødet med Bygge & Teknikudvalget i 2017, men der skete først noget, da vi på vælgermødet d. 8. november 2017 rejste problemstillingen overfor et panel bestående af 11 byrådskandidater.
Her tilkendegav den senere borgmester Jesper Frost Rasmussen, Venstre og byrådsmedlem John Snedker, at man er villige til at se på problemerne.
Der er efterfølgende blevet indkaldt til et møde med formanden for Bygge og Teknikudvalget Søren Heide Lambertsen og direktør Hans Kjær d. 11. april 2018, hvor handlemulighederne vedr. pendlertrafikken blev drøftet.
Det blev besluttet at foretage en ny trafiktælling, og at fokusere på mulighederne for, at få ledt en del af pendeltrafikken fra Hjerting og Varde ud på Vestkystvejen.  
Nu håber vi på, at de 2 indflydelsesrige politikeres velvilje på vælgermødet kan veksles til handlinger, der kan reducere trafikmængden igennem Guldager.
Udover trafikmængden har Guldager Lokalråd arbejdet med flg. trafiksikkerhedsmæssige forhold:
• Omlægning af Guldagervej
• Overgangen Guldagergårdsvej/Guldagervej
• Cykelsti på Præstemarksvej
• Bump på Frøkjærvej
• §40 zone i Guldager
• Fortov på Nørlundvej
• Hastighedsdæmpende foranstaltning på cykelstien på Guldager Byvej

Omlægning af Guldagervej
Esbjerg kommune har præsenteret Guldager Lokalråd for et forslag om, at erstatte chikanerne på Guldagervej med en 2 minus 1 vej samt 2 bump. Guldager Lokalråd har foreslået, at der udover de 2 bump af trafiksikkerhedsmæssige årsager etableres en hævet overflade ved indkørslen til boldbanen.
Esbjerg kommune har indtil videre afvist, at etablere en hævet overflade ved indkørslen til boldbanen, men der pågår fortsat forhandlinger om den endelig løsning.

Overgangen Guldagergårdsvej/Guldagervej
Guldager Lokalråd forelagde ønsket om en trafiksikring af overgangen på mødet med Bygge & Teknikudvalget d. 7. april 2017. Her opfordrede man lokalrådet til at kontakte Den internationale skole mhp. etablering af en skolepatruljeordning ved overgangen.
Lokalrådet gik i dialog med Den internationale skole, der var indstillet på at etablere en skolepatruljeordning, men på et efterfølgende møde med Esbjerg Politi blev det oplyst, at det ikke er muligt at etablere en skolepatruljeordning ved overgangen.
Guldager Lokalråd måtte herefter på ny forelægge problemstillingen for Bygge & Teknikudvalget d. 6. april 2018. Her lovede man at indkalde til et møde om forholdene.

Cykelsti på Præstemarksvej
Forholdene for de bløde trafikanter på Præstemarksvej fra Guldager Idrætscenter til Tarphagevej er kaotiske. Den eneste brugbare løsning er en cykelsti, der er medtaget på trafiksikkerplanens projektliste. Guldager Lokalråd vil fortsat arbejde på, at der etableres en cykelsti på strækningen.

Bump på Frøkjærvej
Der er ønske om etablering af en bump på Frøkjærvej for, at sænke hastigheden for de trafikanter der kommer fra Tulsmark. Ønsket er forelagt Bygge og Teknikudvalget senest på mødet d. 6. april 2018. Det vil blive vurderet om der er grundlag for etablering af en bump. Her vil den kommende trafiktælling indgå som en ikke uvæsentlig faktor.

§40 zone i Guldager
Guldager Lokalråd fremlagde ønsket om etablering af en §40 zone i Guldager for Bygge & Teknikudvalget på møderne i 2017 og 2018. Det blev på mødet d. 6. april 2018 oplyst, at der ikke er mulighed for etablering af en §40 zone i et helt byområde, men kun på særlige strækninger.
Det blev derfor besluttet, at der vil blive indkaldt til et møde vedr. en nærmere præcisering af, på hvilke strækninger Guldager Lokalråd ønsker en §40 vej.

Fortov på Nørlundvej
Der er blevet etableret fortov ved Nørlundvej 1 og 3 efter henvendelse fra Guldager Lokalråd til Esbjerg kommune.

Hastighedsdæmpende foranstaltning på cykelstien på Guldager Byvej
Guldager Lokalråd har arbejdet på, at få opsat en bom eller lign. på fortovet lige inden overgangen til cykelstien på Guldager Byvej for at signalere, at de cyklister der kører ind i Guldager skal krydse vejen og fortsætte på cykelstien i stedet for at køre ligeud på fortovet.
Esbjerg kommune har vurderet, at opsætning af en bom eller lign. ikke vil få cyklisterne til at krydse vejen, hvorfor man har afvist ønsket.

Cykelsti fra Guldager til Hjerting
Guldager Lokalråd er super tilfredse med beslutningen om, at der skal etableres en cykelsti fra Guldager til Hjerting – også selvom om etableringen ikke skete i 2017 som lovet, men først i 2018.
Som det ser ud nu forventes cykelstien færdig i slutningen af juni 2018.
Vi er derimod meget utilfredse med, at der ikke bliver belysning på cykelstien. Esbjerg kommune henviser til en principbeslutning om, at der ikke etableres belysning på cykelstier udenfor bymæssig bebyggelse.
Guldager Lokalråd vil fortsat arbejde på at der etableres belysning på cykelstien, og kan i den sammenhæng henvise til flere strækninger i Esbjerg kommune udenfor bymæssig bebyggelse, hvor der er etableret belysning.  

Nye boligområder i Guldager
Esbjerg kommune har besluttet, at sætte 150 grunde til salg på området v/ Tarphagevej.  I den forbindelse har Guldager Lokalråd indsendt et høringssvar til forslag om lokalplan. I høringssvaret anføres det bl.a.:
»Guldager Lokalråd blev på et møde med John Snedker, Hans Kjær og Peter Bagge, Esbjerg kommune d. 30. september 2016 orienteret om planerne om boliger vest for Sønderrisvej.
Guldager Lokalråd fremsendte som reaktion på planerne en mail til Peter Bagge d. 29. oktober 2016, hvor vi bl.a. fremførte flg.:
»Såfremt Esbjerg kommune fastholder planerne om en placering af et nyt boligområde i Sønderris har Guldager Lokalråd flg. ønsker
• Det nye boligområde i Sønderris placeres på en sådan måde, at der bygges støjvold og etableres et grønt område mellem Tarphagevej og boligområdet.
• Der etableres en tunnelforbindelse mellem det nye boligområde og Guldager.
Ovenstående ønsker blev formuleret på mødet og det blev tilkendegivet, at de vil indgå i den kommende planlægning.«
Det fremgår af forslaget til lokalplanen, at der evt. kan etableres en tunnelforbindelse mellem det nye boligområde og Guldager.
På mødet med Økonomiudvalget og lokalrådene fra Sønderris og Guldager d. 18. maj 2017 blev problemstillingen vedr. tunnelforbindelsen drøftet. Flg. fremgår af referatet fra mødet:
»Ved den kommende udstykning mellem Sønderrisvej og Tarphagevej kan underføring indregnes i grundpriserne. John Snedker oplyste, at Plan & Miljøudvalget er opmærksomme på dette.«
Vi skal opfordre til, at der skal etableres en tunnelforbindelse mellem det nye boligområde og Guldager for herigennem, at sikre en stiforbindelse mellem det nye boligområde og Guldager.
Afslutningsvis skal vi gøre opmærksom på, at det fra politisk side ved flere lejligheder er tilkendegivet, at der ikke påbegyndes byggeri, inden der er foretaget udvidelsen af Sønderrisskolen, så der er plads til børnene.«
Det er meget tilfredsstillende, at det nu er blevet besluttet, at der skal etableres 2 tunneler i forbindelse med etableringen af området. Den ene tunnel skal gå under Tarphagevej v/Guldagergårdsvej. Den anden tunnel skal gå under Sønderrisvej.
Desværre betyder beslutningen om at etablere boligområdet i Sønderris, at boligområderne i Guldager udskydes. John Snedker, Socialdemokratiet tilkendegav på vælgermødet i Guldager d. 8. november 2017, at man godt kan gå i gang med at bygge i Guldager før alle grunde i Sønderris er solgt.
Det betyder at etableringen af områder i Guldager kan igangsættes før 2026-27, hvis udbygningen i Sønderris går som planlagt.

Vælgermøde
Guldager Lokalråd havde inviteret 11 partier til vælgermødet i Guldager. De mødte et næsten fyldt Forsamlingshus med  90-100 deltagere, der kunne se frem til en aften, hvor fokus var de udfordringer Guldager står overfor.
Guldager Lokalråd havde inden vælgermødet orienteret politikerne om, at vælgermødet primært skulle handle om:
Guldagers fremtidige udvikling bl.a. set i lyset af udbygningen i Sønderris, de trafiksikkerhedsmæssige udfordringer pga. trafikmængden, en styrkelse af nærdemokratiet evt. igennem indførelsen af borgerstyrede budgetter og vilkårene for idrætsforeningerne i vores område.
Udover de nævnte områder blev der stillet andre spørgsmål omhandlende den kollektive trafik, forskelsbehandlingen indenfor fitness- og motion, for meget fokus på Esbjerg by på bekostning af lokalområderne, problemerne med trafikken i Guldager st. mm.
Efter godt og vel 2½ times debat kunne ordstyrer Christian Friis Hansen, JydskeVestkysten takke for en god og livlig debat.
Der er ingen tvivl om, at det påvirker vores politikere at møde op til et vælgermøde i et forholdsvist lille lokalområde med 90-100 deltagere. Det fortæller dem, at Guldager er et lokalområde med stor opbakning til lokalpolitiske arbejde, og at man ønsker at blive hørt.

Møde med Økonomiudvalget
Mødet med økonomiudvalget blev afholdt d. 16. maj 2017. På mødet blev følgende problemstillinger berørt:
• Boligbyggeri i Guldager
• Landsbyen Guldager
Vedr. boligbyggeri i Guldager ønskede Guld­ager lokalråd en drøftelse af udbygningerne på Frøkjærvej, udbygningerne nord for Guldager Idrætscenter og udbygningerne ved Tarphagevej.
Flg. fremgår af referatet fra mødet:
»I henhold til Kommuneplan 2018-2029 arbejdes der på et nyt udstykningsområde nord for Guldager Idrætsanlæg. Igangsætningen af udstykningen vil være om ca. 10 år og først efter endt udstykning mellem Sønderrisvej og Tarphagevej.
På arealet mellem Sønderrisvej og Tarphagevej byggemodnes der 31 grunde i 2018 og 31 grunde i 2019.
Samlet set udstykkes der i alt til ca. 150 boliger frem til 2027. Heraf ca. 138 parcelgrunde og resten til lav-tæt byggeri.
Efterfølgende forventer Esbjerg Kommune at igangsætte udbygning af et område mellem Guldager Idrætscenter og Guldager (Guldager Mølle-bæk). Der forventes at blive udstykket ca 130 grunde i dette område. Området erstatter den tidligere planlagte udstykning ved Frøkærvej«
Vedr. landsbyen Guldager fremgår flg. af referatet:
Det blev drøftet, om Guldager Kirkeby skal bevares som landsby ved ikke at blive bygget for tæt sammen med Sønderris.
Guldager Kirkeby er kommunens internationale landsby som følge af den internationale skole, der står overfor en udbygning.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Møde med Teknik- og Byggeudvalget
Mødet med Teknik- og Byggeudvalget blev afholdt d. 7. april 2017. På mødet blev følgende punkter berørt:
• Cykelstien til Hjerting
• Guldagervej – projekt
• 40 km/t hastighedsbegrænsning i Guldager Kirkeby
• Trafiksikkerhed på Præstemarksvej
• Den fremtidige busbetjening
• Spærrebom på cykelsti på Guldager Byvej
Vedr. cykelstien blev muligheden for at få belysning på cykelstien, men udvalget henviste til at der ikke etableres belysning på cykelstier udenfor bymæssig bebyggelse.
Guldager Lokalråd har efterfølgende forgæves forsøgt at argumentere for, at der etableres lys på cykelstien.
Vedr. Guldagervej – projektet fik vi oplysninger om at der arbejdes med et projekt, som vil blive forelagt Guldager Lokalråd.
Vi har efterfølgende fået forelagt et projekt indeholdende omlægningen af Guldagervej til en 2 minus 1 vej fra byskiltet til bymidten.
Vedr. 40 km/t hastighedsbegrænsning fremgår flg. af referatet fra mødet:
Udvalget anbefalede at Lokalrådet ser på hele området, om der evt. er andre strækninger, der skal med når cirkulæret kommer. Alle forslag vil blive drøftet i samlet pulje af udvalget.
Cirkulæret er efterfølgende kommet og præciserer, som tidligere nævnt i beretningen, at der ikke kan etableres §40 zoner i et helt byområder, men udelukkende på særlige strækninger.
Vedr. trafiksikkerheden på på Præstemarksvej fremgår flg. af referatet fra mødet:
Dobbeltrettet cykelsti og hastighedsbegrænsning på Præstemarksvej er medtaget i Trafiksikkerhedsplanens projektliste.
Vedr. den fremtidige busbetjening fremgår flg. af referatet:
Fra Hjerting til Guldager er der blevet lavet mulighed for kollektiv trafik som ikke var der før.
Lokalrådet gav ros til udvalget, at der er lyttet til høringssvar. Det giver incitament til at gøre det igen.
Vedr. spærrebom  på cykelsti på Guldager Byvej fremgår flg. af referatet:
Forvaltningen har besigtiget stedet og mener, at afmærkningen er udført korrekt. Der er opsat en påbudstavle, der henviser til cykelstien i modsat side.
En bom vil ikke forhindre cyklister i at fortsætte på cykelstien i den forkerte side af vejen.
Som udgangspunkt opsætter vi ikke bomme på cykelstier, da det forringer fremkommeligheden for cyklister.
Udvalget foreslår at Lokalrådet tager kontakt til de cykelklubber som ikke overholder regler.

Møde med Vej & Park
Mødet med Vej & Park blev afholdt d. 31. januar 2018. På mødet orienterede Vej & Park om de projekter der er igangsat i Esbjerg. Guldager Lokalråd havde ikke medtaget punkter til drøftelse.

Fremtidige opgaver
Trafikmængden igennem Guldager
skal reduceres.
Guldagervej skal trafiksikres.
Præstemarksvej skal trafiksikres
Der skal lys på cykelstien fra Guldager
til Hjerting.
Der skal etableres §40 veje i Guldager.
Guldager Kirkeby skal udbygges.
Gebyrordningen skal ændres.
Der skal indføres borgerstyrede budgetter i lokalområderne.

p.b.v.
Jørn Gade Petersen
Kiva Grafisk