Beretning for Guldager Lokalråd 2018/2019

Guldager Lokalråd - GL

Beretning 2018/2019.
 
Beretningen er delt op i flg. områder:
• Lokalrådsmøder.
• Trafiksikkerhed.
• Nye boligområder i Guldager.
• Møde med Økonomiudvalget.
• Møde med Bygge- og Teknikudvalget.
• Møde med Vej & Park.
• Fremtidige opgaver.
 
Lokalrådsmøder
Der har i 2018/2019 været afholdt 5 lokalrådsmøder.
Vi har igen i år haft særlig fokus på trafiksikkerhedsmæssige forhold og boligudbygningen i vores område.
Herudover har vi haft møder med arkitekt Helene Plet, der er hovedarkitekten bag Landsbyplanen for Guldager Kirkeby, og Esbjerg kommunes nye landdistriktskoordinator og fundraiser Ann Caroline Hansen.
Formålet med disse møder var, at få inspiration til at arbejde videre med realiseringen af landsbyplanen både i forhold til de trafiksikkerhedsmæssige forhold, og i forhold til færdiggørelsen af Guldagerringen, hvor vi arbejder med 3 indsatsområder.
• Etablering af legeområde på boldbanen for børn op til 10-12 års alderen.
• Ændring af linjeføring på ­Præstemarksvej.
• Etablering af aktivitetsområder på ­Guldageringen.
Det skal bemærkes, at arbejdet med Guldagerringen sker i et tæt samarbejde med Guldager Borgerforening.
Herudover har vi på de 2 sidste lokalrådsmøder arbejdet med at opliste og prioritere de mange arbejdsopgaver der er uløste, og som kræver handling af lokalrådet. Der er både store opgaver – pendlertrafikken, cykelsti på Præstemarksvej, boligudbygning m.fl.. – samt mindre opgaver -  vedligeholdelse af læbælter, TipTak og Elcon og kilometervisere m.fl. 
På de kommende lokalrådsmøder skal disse opgaver prioriteres og der skal tages stilling til, hvordan opgaverne skal løses.
 
Trafiksikkerhed
Der er fokus på en række opgaver af trafiksikkerhedsmæssig karakter:
• Pendlertrafikken
• Guldagervej – 2minus 1 vej
• Cykelsti på Præstemarksvej
• Overgangen Guldagervej/
Guldagergårdsvej
• Tung trafik
• Bump på Frøkjærvej
• Lys på cykelstien fra Guldager til Hjerting.
• Trafikforhold i Guldager st.
 
Pendlertrafikken:
Det blev på et møde med formanden for Bygge og Teknikudvalget Søren Heide Lambertsen og direktør Hans Kjær d. 11. april 2018 besluttet, at foretage en ny trafiktælling, og at fokusere på mulighederne for, at få ledt en del af pendeltrafikken fra Hjerting og Varde ud på Vestkystvejen.
Efterfølgende har lokalrådet drøftet pendlertrafikken på flere lokalrådsmøder bl.a. på mødet med arkitekt Helene Plet samt med politikere og embedsmænd ved Esbjerg kommune. Vi er enige om, at lokalrådet skal fastholde både politikere og embedsmænd på løfterne om, at der skal gøres noget ved pendlertrafikken. Vi husker tydeligt løfterne fra nuværende borgmester Jesper Frost Rasmussen og John Snedker på vælgermødet i Guldager Forsamlingshus d. 8. november 2017, hvor de lovede, at der skulle gøres noget ved pendlertrafikken.
Vi må desværre konstatere, at der nu igen er gået næsten 1 år siden mødet med Esbjerg kommune d. 11. april 2018, og at lokalrådet intet har hørt om hverken trafiktællingen eller mulighederne for, at få ledt en del af pendlertrafikken fra Hjerting og Varde ud på Vestkystvejen.
Lokalrådet har derfor sat pendlertrafikken på dagsordenen til mødet med Bygge og Trafikudvalget d. 5. april 2019, hvor vi ser frem til at høre om både trafiktællingen, og de planer udvalget har for at løse problemerne.
Lokalrådet kan ikke acceptere, at pendlertrafikken i Guldager Kirkeby forbliver et problem man kun snakker om, og ikke gør noget ved.
 
Guldagervej – 2 minus 1 vej
Guldagervej er omlagt til en 2 minus 1 vej. I forbindelse med denne omlægning har lokalrådet haft et ønske om, at der blev etableret et hævet område ved indkørslen til boldbanen. Det har man fra kommunal side afvist.
Det er for tidligt at vurdere om omlægningen af Guldagervej til en 2 minus 1 vej har betydet, at Guldagervej er blevet mere trafiksikker for både cyklister og den kørende trafik. 
Det er imidlertid ikke for tidligt, at vurdere at skiltningen er mangelfuld. Det fremgår ingen steder, at man er kommet til en 2 minus 1 vej og hvordan man i den sammenhæng skal agere.
Det er heller ikke for tidligt at konkludere, at vejen mere ligner en startbane på en flyveplads end en vej igennem en landsby. 
Lokalrådet har derfor d. 24. januar 2019 fremsendt en skriftlig henvendelse til formanden for Bygge og Teknikudvalget Søren Heide Lambertsen, hvor vi har påpeget den manglende skiltning, og at vi er blevet lovet, at landsbyplanen vil blive tænkt ind ved etableringen af 2 minus 1 vejen. 
Vi forventer at få en reaktion på denne henvendelse senest på mødet med Bygge og Teknikudvalget d. 5. april 2019.
 
Cykelsti på Præstemarksvej
Sammenblandingen af gående, løbende, cyklende og kørende trafikanter på Præstemarksvej fra Tarphagevej til Guldager Idrætscenter er blevet markant forværret efter der er opsat stolper/rækværk, der forhindrer bilister i at parkere i rabatten. Bilisterne vælger den nemme løsning, nemlig at parkere på vejen, fremfor at benytte parkeringspladsen der ligger 200-300 m. længere fremme.
 
Den adfærd betyder, at der ofte opstår farlige situationer, når andre bilister skal forbi de parkerede biler.
Lokalrådet har påpeget problemerne igennem flere år og har også påpeget, at etableringen af en dobbeltrettet cykelsti på strækningen vil løse problemerne, hvorfor vi skal opfordre til, at denne løsning rykkes frem på prioriteringslisten for trafiksikkerhedsfremmende tiltag. 
 
Overgangen Guldagervej/ Guldagergårdsvej
Der kan ikke etableres en skolepatrulje på overgangen mellem Guldagervej/Guldagergårdsvej. På et møde med Esbjerg kommune blev det oplyst, at den bedste løsning ville være, at etablere en midterhelle. Det var vi meget enige i, hvorfor vi afventer en sådan løsning.
Lokalrådet har på et møde med Søren Schrøder, Esbjerg kommune d. 25. marts 2019 fået oplyst, at etableringen af en midterhelle er taget med på prioriteringslisten over trafiksikkerhedsfrem- mende foranstaltninger.
På mødet med Bygge og Teknikudvalget d. 5. april vil vi forsøge, at få etableringen fremskyndet mest muligt.
 
Tung trafik
Vi oplever fortsat meget tung trafik igennem Guldager – tung trafik der ikke har noget ærinde i Guldager – men udelukkende som gennemkørsel. Vi ønsker at der etableres lastbilsgennemkørsel på alle veje i Guldager.
Dette ønske har vi gentagne gange fremført på møder med politikere og embedsmænd ved Esbjerg kommune, men vi er endnu ikke kommet igennem med vores ønske.
 
Bump på Frøkjærvej
Ønsket om etableringen af en bump på Frøkjærvej ved indkørslen til Guldager fra Tulsmark blev drøftet på et møde med Bygge og Teknikudvalget d. 6. april 2018. Her fik vi oplyst, at ønsket er medtaget på prioriteringslisten over trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.
Vi har medtaget ønsket til mødet med Bygge og Teknikudvalget d. 5. april 2019, idet vi oplever tiltagende problemer, hvor der køres meget stærkt, hvilket er meget generende for andre trafikanter.
Problemet har været genstand for en større tråd på facebook, hvor mange ønsker handling før der opstår uheld på vejen.
 
Lys på cykelstien fra Guldager til Hjerting
Vi er meget tilfredse med cykelstien mellem Guldager og Hjerting, der benyttes af både cyklister og motionister – men vi er ikke tilfredse med, at der ikke er lys på cykelstien.
Vi er informeret om, at det er Teknik og Byggeudvalgets holdning, at der ikke kan etableres lys på cykelstier udenfor bymæssig bebyggelse. Vi har imidlertid medtaget ønsket om lys på cykelstien fra Guldager til Hjerting til mødet med Teknik og Byggeudvalget d. 5. april 2019, idet vi ønsker udvalgets stillingtagen til om der kan dispenseres for denne holdning på udvalgte strækninger? 
 
Trafikforholdene i Guldager st.
Der er 3 trafiksikkerhedsmæssige problemer i Guldager st. der kræver handling:
• Hastigheden på Guldager Stationsvej.
• Udkørslen fra Ravnsbjerg Bakke på ­Guldagervej.
• Cyklister der skal krydse Guldagervej for at fortsætte enten af Krebsestien eller til Tarp      
                                                             
Nye boligområder i Guldager
Vi har på et møde med Økonomiudvalget d. 15. maj 2018 fremlagt ønsker om, at boligudbygningen i Guldager fremmes med den begrundelse, at der er stor efterspørgsel efter grunde i Guldager – ikke mindst pga. Den Internationale Skoles vækst.
Flg. fremgår af referatet fra mødet:
Økonomiudvalget oplyste, at i området mellem Sønderris og Tarphagevej byggemodnes der i 2018 nye byggegrunde. Den videre udstykning i dette område sker i takt med efterspørgslen. Først herefter er der planlagt udstykninger i Guldager. De 2 områder er blevet set under et.
Den tidligere formand for Plan og Miljøudvalget John Snedker, tilkendegav på vælgermødet i Guldager d. 8. november 2017, at man godt kan gå i gang med at bygge i Guldager før alle grunde i Sønderris er solgt.
Lokalrådet har på baggrund af denne tilkendegivelse valgt igen, at tage problematikken med på mødet med Økonomiudvalget d. 21. maj 2019, hvor vi stiller flg. spørgsmål:
Har udvalget planer om at igangsætte udbygningen af boligområderne i Guldager – området nord for Guldager Idrætscenter og området på Frøkjærvej – inden udbygningen af boligområdet i Sønderris er færdig?
Vi ønsker således en tilkendegivelse fra Økonomiudvalget om hele planlægningsarbejdet i forbindelse med boligudbygningen i Guldager – etablering af lokalplan mm. - kan igangsættes inden de sidste grunde er solgt i Sønderris.
Herudover ønsker vi en vurdering af, om der kan bygges boliger på Navervænget, idet vi mener, at området er velegnet til  bl.a. seniorboliger. Det kræver en lokalplansændring, idet Navervænget pt. er udlagt til erhverv.
Vi mener ikke sammenblandingen af erhverv og boliger vil være problematisk, hvis vi sikrer, at der etableres boliger i den ende af Navervænget, hvor der pt. ikke er bebygget.
 
Møde med Økonomiudvalget
Mødet med økonomiudvalget blev afholdt d. 15. maj 2018 På mødet blev følgende problemstillinger berørt:
 
• Udviklingen i Guldager
• Boligudbygning
• Borgerstyrede budgetter.
 
Udviklingen i Guldager
Lokalrådet oplyste, at man er i gang med et udviklingsprojekt i Guldager omhandlende en realisering af landsbyplanen. Den første del af projektet - Guldagerringen - er etableret. Den anden del omhandler en sikker trafikløsning.
Økonomiudvalget gav udtryk for, at lokalrådet fint kan gå i gang med 2. del af projektet, men de kan ikke garantere økonomisk opbakning. 
 
Boligudbygning
Der henvises til punktet Nye boligområder i Guldager.
 
Borgerstyrede budgetter
Lokalrådet ønsker at få muligheden for at få beslutningskompetence indenfor afgrænsede områder, herunder at få ansvaret for den tilknyttede økonomi.
 
Flg. fremgår af referatet:
Borgmesteren finder også tanken sympatisk. Han er dog bekymret for, at det vil blive meget dyrt, hvis alle lokalråd skal have et beløb, der kan gøre en forskel. Esbjerg kommune har indtil videre valgt at samle midlerne i en pulje, som lokalrådene så kan søge for at skaffe finansiering til lokale projekter. 
 
Møde med Teknik- og Byggeudvalget
Mødet med Teknik- og Byggeudvalget blev afholdt d. 6. april 2018. På mødet blev følgende punkter berørt:
• Cykelstien mellem Guldager og Hjerting
• Guldagervej
• Overgangen Guldagergårdsvej/
Guldagervej
• Præstemarksvej
• Frøkjærvej
• §40 zone i Guldager
 
Der henvises til Trafiksikkerhed vedr. alle punkter bortset fra §40 zone i Guldager.
 
§ 40 zone i Guldager
Lokalrådet ønsker en §40 zone i Guldager, hvor der pt. er 50 km hastighedsbegrænsning.
Flg. fremgår af referatet:
Den nye bekendtgørelse om bl.a. etablering af 40 km/t zoner er trådt i kraft 1. januar 2018. Bekendtgørelsen er meget restriktiv hvor man må anvende 40 km/t og kan kun anvendes undtagelsesvis.
Eksempelvis ved skoler, plejehjem når hastigheden udgør en væsentlig ulykkesårsag eller risiko.
Lokalrådet har efterfølgende af både Politi og Esbjerg kommune blevet orienteret om, at det er praktisk talt umuligt, at få etableret en §40 zone i Guldager.
 
Møde med Vej & Park
Mødet med Vej & Park blev afholdt d. 15. januar 2019. På mødet orienterede Vej & Park om de projekter der er igangsat i Esbjerg. Guldager Lokalråd havde ikke medtaget punkter til drøftelse.
 
Fremtidige opgaver
Som det fremgår af indledningen i beretningen har Guldager Lokalråd oplistet de fremtidige arbejdsopgaver, og skal på de kommende lokalrådsmøder prioritere disse opgaver.
 
Hovedopgaverne bliver:
• Pendlertrafikken
• Boligudbygning
• Guldagervej – 2 minus 1 vej 
– indtænke landsbyplanen
• Lys på cykelstien fra Guldager til Hjerting.
• Dobbeltrettet cykelsti på Præstemarksvej
• Overgangen Guldagergårdsvej/Guldagervej
• Sti og tunnel v/Tarphagevej og Sønderrisvej
• Bump på Frøkjærvej
• Pas på Guldager
• Guldagerringen.
• Landdistriktspolitik
 
p.b.v.
Jørn Gade Petersen  
Kiva Grafisk