Beretning for Guldager Lokalråd 2019/2020

Beretning 2019/2020
 
Beretningen er delt op i flg. områder:
 
• Lokalrådsmøder
• Trafiksikkerhed
• Nye boligområder i Guldager
• Dagligvarebutik i Guldager
• Møde med Økonomiudvalget
• Møde med Bygge- og Teknikudvalget
• Møde med Vej & Park
• Fremtidige opgaver

Lokalrådsmøder
Der har i 2019/2020 været afholdt 6 lokalrådsmøder.
Vi har herudover et udvidet samarbejde med Guldager Borgerforening vedr. Guldagerringen og projektet »Pas på Guldager«.
Vedr. Guldagerringen er der udarbejdet en projektbeskrivelse for »Guldagerringen anno 2019 – leg og motion i naturen«.
 
Projektet indeholder
• Etablering af legeområde på boldbanen for børn op til 10-12 års alderen.
• Ændring af linjeføringen.
Det samlede budget er på ca. 530.000 kr. Finansieringen består i støtte fra fonde, Esbjerg kommune og eget arbejde.
Formålet med projektet »Pas på Guldager« er, at opfordre alle i Guldager til, at gøre en indsats for at passe på Guldager på flere områder bl.a. 
• Hold Guldager ren
• Pas på de bløde trafikanter 
• Deltag i arrangementer.
Der er tradition i Guldager for at deltage i Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Det giver rigtig god mening at mødes en søndag formiddag, og være med til at samle henkastet affald sammen.
Vi skal også på andre områder være med til at holde Guldager ren. Der er efterhånden mange der har en plasticpose med når de lufter deres hund, men vi skal have de sidste med, så vi bl.a. kan færdes på boldbanen uden at risikere at træde på hundelorte.
Vi skal også have fokus på de mange flotte heste der går rundt i Guldager. De har det jo med at efterlade sig hestepærer mange steder. Det kunne være fint, hvis ryttere efter turen vendte tilbage og samlede hestepærerne op. 
Vi skal være her alle sammen – det kræver at vi alle sammen gør en indsats for at holde Guldager ren.
På lokalrådsmødet d. 22. oktober 2019 udarbejdede vi en prioriteret oplistning af de arbejdsopgaver der kræver fokus og handling af lokalrådet:
• Pendlertrafikken
• Boligudbygning
• Guldagervej – oplysningskampagne
• Præstemarksvej – cykelsti fra Tarphagevej til Guldager Idrætscenter
• Guldagervej – midterhelle v/Guldagergårdsvej/Guldagervej
• Cykelsti til Hjerting – lys
• Frøkjærvej – bump eller KM-visere
 
Trafiksikkerhed
Som det er beskrevet under afsnittet Lokalrådsmøder har lokalrådet fokus på en række opgaver af trafiksikkerhedsmæssig karakter:
 
• Pendlertrafikken
• Guldagervej – 2minus 1 vej
• Cykelsti på Præstemarksvej
• Overgangen Guldagervej/Guldagergårdsvej
• Bump på Frøkjærvej
• Lys på cykelstien fra Guldager til Hjerting
• Trafikforhold i Guldager st.
 
Pendlertrafikken:
Man kan godt blive en smule træt når man nævner ordet pendlertrafik. Der er blevet brugt oceaner af tid og kræfter på at få løst dette problem – og på trods af et utal af møder med borgmestre, udvalgsformænd, politikere, topembedsmænd og embedsmænd er der intet sket – absolut INTET.
Det er indtil videre blevet ved forståelse og gode hensigter, men ingen handling.
Situationen pt. er at vi endnu engang skal have udarbejdet en trafiktælling for at få beskrevet omfanget af pendlertrafikken. Vi har tidligere udarbejdet en sådan tælling i 2015, men vi gør det gerne igen.
Vi håber fortsat på, at der kan etableres et lyskryds/en rundkørsel v/Vestkystvejen/Hjertingvej, således, at flere vælger at komme til Esbjerg via Vestkystvejen. Det ville sandsynligvis aflaste pendlertrafikken igennem Guldager.
 
Guldagervej – 2 minus 1 vej
Omlægningen af Guldagervej til en 2 minus 1 vej har efter lokalrådets vurdering fremmet trafiksikkerheden.
Det er vores opfattelse at trafikken afvikles mere sikkert, hvorfor vi er blevet så glade for denne løsning, at vi også ønsker at der indføres 2 minus 1 veje på Guldager Byvej og Frøkjærvej.
Efter opfordring fra lokalrådet har der været en oplysningskampagne på Guldagervej om 2 minus 1 vejen.
Den eneste ulempe lokalrådet ser ved 2 minus 1 vej løsningen, er at vejen bliver meget gold og mere kommer til, at ligne en landingsbane på en flyveplads end en vej igennem en landsby. Vi har rejst denne problematik på dialogmødet med Vej- og Park  d. 18. februar 2020, og her lovede man at indkalde lokalrådet til et møde for at drøfte løsningsmuligheder.
 
Cykelsti på Præstemarksvej
Der er kommet øget opmærksomhed på strækningen fra Tarphagevej til Guldager Idrætscenter, hvilket bl.a. har betydet at der er begyndt at dukke parkeringsvagter op på strækningen, der uddeler bøder til de bilister der holder ulovligt parkeret på vejen.
Det er absolut positivt, at man på den måde sikrer, at der ikke parkeres på Præstemarksvej, men det løser ikke problemerne med sammenblandingen af den tunge og den bløde trafik. Der opstår stadig mange farlige situationer på strækningen, hvorfor den eneste radikale løsning er etablering af en dobbeltrettet cykelsti.
Den dobbeltrettede cykelsti står på prioriteringslisten for trafiksikkerhedsmæssige tiltag i Esbjerg kommune, hvorfor lokalrådet fortsat vil arbejde på at få rykket cykelstien frem på listen.
 
Overgangen Guldagervej/Guldagergårdsvej
Det er meget glædeligt at lokalrådet nu kan konstatere, at der er etableret en midterhelle på overgangen Guldagervej/Guldagergårdsvej. Vi er overbevist om, at det er den absolut bedste og mest trafiksikre løsning på de udfordringer krydset giver – ikke mindst for børnene.
 
Bump på Frøkjærvej
Ønsket om en bump på Frøkjærvej ved indkørslen til Guldager fra Tulsmark er medtaget på prioriteringslisten over trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Esbjerg kommune.
Det må desværre konstateres, at der ikke er sket noget det sidste år – ønsket står stadig på listen.
Vi vil nu igen presse på, for at få ønsket om en bump på Frøkjærvej rykket frem på listen. Hvis vi ikke kan komme igennem med det ønske, vil vi foreslå en KM-viser, der viser hvor stærkt man kører.
Det kunne følges op af nogle fartkontroller, men når det er sagt er der ingen tvivl om, at en bump vil være den bedste løsning.
 
Lys på cykelstien fra Guldager til Hjerting
Der er ingen tvivl om, at vi er supertilfredse med cykelstien mellem Guldager og Hjerting, der jo benyttes af både cyklister og gående.
Når det er sagt har vi ikke lagt skjul på, at vi vil arbejde på at få lys på cykelstien, der jo er ekstrem mørk på en stor del af strækningen – især om efteråret og om vinteren. 
Sådan som Esbjerg kommunes økonomi ser ud er vi godt klar over, at det vil kræve noget særligt, hvis der skal findes penge til at opfylde ønsket om lys på cykelstien.
 
Nye boligområder i Guldager
På mødet med Økonomiudvalget d. 21. maj 2019 blev det oplyst, at når boligudbygningen af området vest for Sønderrisvej nærmer sig sin afslutning om nogle år, vil udstykningen af et nyt område blive sat i gang.
Det kan enten blive nord for Guldagervej/øst for Tarphagevej eller nord for Guldager Idrætscenter. Det forventes at det bliver omkring 2025.
 
Dagligvarebutik i Guldager
Guldager Lokalråd har siden begyndelsen af 2019 haft et tæt samarbejde med TK Development/Agat Ejendomme og Esbjerg kommune vedr. etableringen af en dagligvarebutik i Guldager.
Samarbejdet resulterede i at Aldi meldte sig banen, og ønskede at etablere en dagligvarebutik i Guldager. 
Det har siden 1989 hvor Brugsen lukkede i Guldager været et stort ønske, at få en dagligvarebutik i Guldager, hvorfor Guldager Lokalråd besluttede at prioritere denne opgave meget højt. Det har især handlet om at sikre, at planlægningsfasen ikke løb ind i problemer i forhold til placering, kommuneplantillæg og lokalplaner mm.
Det ser nu ud til at vejen er banet for, at Aldi åbner en dagligvarebutik i Guldager i slutningen af 2021, og der skal her lyde en meget stor tak til samarbejdet med Carina Busk, Aldi, Rasmus Jensen, Agat Ejendomme og Esbjerg kommune for et særdeles godt samarbejde.
Vi ser frem til åbningen af Aldi i Guldager i slutningen af 2021.
 
Møde med Økonomiudvalget
Mødet med økonomiudvalget blev afholdt d. 12. august 2020. På mødet blev følgende problemstillinger berørt:
• Boligudbygning
• Seniorbolig
• Dagligvarebutik
 
Boligbyggeri
Der henvises til afsnittet om nye boligområder i Guldager
 
Seniorboliger
Der er et stort behov for seniorboliger i Guldager, og der efterlyses områder i Guldager, hvor der kan bygges seniorboliger.
Guldager Lokalråd ønsker en del af området på Navervænget inddraget til bygningen af seniorboliger, men Økonomiudvalget pegede på området nord for Guldager Idrætscenter, hvor der kan indtænkes muligheder for bygningen af seniorboliger.
 
Dagligvarebutik
I forbindelse etableringen af dagligvarebutik ønsker Guldager Lokalråd at plangrundlaget fremmes mest muligt, således at dagligvarebutikken kan etableres hurtigst muligt.
 
Møde med Teknik- og Byggeudvalget
Mødet med Teknik- og Byggeudvalget blev afholdt d. 26. maj 2020. På mødet blev følgende punkter berørt:
• Pendlertrafikken
• Etablering af 2 minus 1 veje i Guldager
• Bump på Frøkjærvej
• Etablering af cykelsti på Præstemarksvej
• Lys på cykelstien mellem Guldager og Hjerting
• Sikre overgangen fra cykelsti til Guldager Skolevej
Der henvises til afsnittet om Trafiksikkerhed. 
 
Møde med Vej & Park
Mødet med Vej & Park blev afholdt d. 18. februar 2020. På mødet orienterede Vej & Park om de projekter der er igangsat i Esbjerg. Lokalrådet havde bl.a. anmodet om en drøftelse af nedenstående forhold
• Manglende asfaltering af Guldager Byvej
• Udtynding af træer ved Guldager Gamle Stadion
• Udtynding af træer ved Skelbækvejs ­legeplads
• Forskønnelse af Guldagervej (i forbindelse med 2 minus 1 vejen).
• Vedligeholdelse af læbælter – hvorfor klippes der ikke ved lygtepæle.
Vej & Park oplyste, at asfalteringen af Guldager Byvej vil ske i forbindelse med separatkloakeringen i Guldager.
Vedr. udtyndingen af træer ved Guldager Gamle Stadion og ved Skelbæksvejs legeplads lovede man at undersøge forholdene, ligesom man lovede at se på vedligeholdelse af læbælter. 
Lokalrådet vil blive indkaldt til et møde vedr. forskønnelse af Guldagervej.
 
Fremtidige opgaver
Vi er meget tilfredse med, at der er sket mange positive ting i Guldager i gennem de sidste år:
• Cykelstien fra Guldager til Hjerting
• Guldagerringen
• Guldagervej – 2 minus 1 vej
• Forskønnelse af bymidten – blomster og træer.
• Stop for udkørsel på Guldagervej fra Guldager Skolevej
• Tunnel på Tarphagevej
• Midterhelle i krydset Guldagervej/Guldagergårdsvej
• Guldagerringen – etablering af legeplads og sti
Vi er også meget tilfredse med, at der i løbet af 2021 vil blive etableret:                   
• Dagligvarebutik i Guldager
Men der er fortsat mange opgaver der er uløste og kræver en indsats af lokalrådet:
• Pendlertrafikken
• Boligudbygning
• Guldager Byvej og Frøkjærvej 
2 minus 1 veje
• Lys på cykelstien fra Guldager til Hjerting
• Dobbeltrettet cykelsti på Præstemarksvej
• Bump på Frøkjærvej
• Pas på Guldager
p.b.v.
Jørn Gade Petersen
Kiva Grafisk