Guldager Borgerforenings beretning for året 2016

Beretningen for året 2016 er opdelt i følgende afsnit:
 
1. Bestyrelsen
2. Guldager Borgerforenings 
Tennisklub - GBT
3. Nordvest-Nyt
4. Guldager Sognearkiv
5. Guldager Lokalråd
6. Afslutning

1: BESTYRELSEN
Guldager Borgerforenings bestyrelse har i 2016 beskæftiget sig med flg. forhold:
 
Arrangementer
Guldagerringen
Samarbejde med 
Guldager Forsamlingshus

Arrangementer 

Traditionelle arrangementer
I 2016 har der været afholdt 6 traditionelle arrangementer: Fastelavnsfesten i Guldager Forsamlingshus, Affaldsindsamling, Tour de Pedal, Sct. Hans festen v/Mølledammen, Sangaften og Juletræsfesten i Guldager Forsamlingshus. Herudover er vi i slutningen af 2016 gået i gang med planlægningen af Byfesten 2017, der afholdes fra d. 8. – 11. juni 2017.
Arrangementerne er en væsentlig del af den landsbykultur der kendertegner Guldager – en kultur der bl.a. består af fællesskab, nærvær og overskuelighed. I forbindelse med lukningerne af Brugsen, Stinnes butik og Guldager skole har vi mistet nogle vigtige mødesteder og kendskabet til hinanden mindskes. Arrangementerne erstatter de gamle mødesteder og får et todelt formål – for det første selve indholdet og for det andet muligheden for at mødes og snakke sammen.   
Arrangementerne giver også mulighed for at integrere de mange nye tilflyttere, der via deltagelse i arrangementerne kan få et indblik i, hvilke værdier der kendetegner et mindre landsbysamfund som Guldager. Ikke mindst arrangementerne for børnene – Juletræsfesten og Fastelavnsfesten – har stor  betydning i den sammenhæng, idet mange tilflyttere med børn ofte deltager i disse arrangementer.
De traditionelle arrangementer tiltrak også i 2016 mange mennesker. Det var ikke mindst godt at se, at der mødte mange op til Sct. Hans festen ved Mølledammen, selvom vi måtte aflyse arrangementet sidste år.
 
Byfesten 2017
Det kan allerede nu oplyses, at Byfesten 2017 afholdes over 4 dage modsat de tidligere byfester i Guldager, der har været afholdt over 3 dage. Årsagen er at vi starter Byfesten 2017 med et motionsløb torsdag den 8. juni 2017, der samtidig markerer åbningen af Guldagerringens etape 2+3.
Herudover arbejdes der med nogle nye tiltag, som det på nuværende tidspunkt er for tidligt at røbe indholdet af, men samlet set er det planen, at aktiviteterne ved Byfesten 2017 skal udvides.
Der er således lagt op til endnu en spændende byfest i Guldager i juni måned, som vi håber rigtig vil bakke op omkring.
 
Nye arrangementer
Udover de traditionelle arrangementer har vi afholdt 2 såkaldte nye arrangementer i 2016:
• Hit med 80’erne
• Sangaften med Jacob Marcussen
Der er efterhånden tradition for, at Hit med 80’erne kommer til Guldager i marts måned, og afholder en intim koncert i Guldager Forsamlingshus for 150 lokale fans. Der er også tradition for at billetterne rives væk når de sættes til salg – så det vil være helt fair fremover, at rubricere arrangementet som et traditionelt arrangement.
Det kan oplyses, at arrangementet i 2017 bliver et 25 års jubilæumsarrangement, hvor der helt sikkert bliver gang i den i vores kære Forsamlingshus.
Som noget nyt forsøgte vi os med en sangeftermiddag med Jacob Marcussen søndag den 18. september 2016. Det var et rigtig godt arrangement for den snes personer, der mødte op. Vi havde håbet på lidt flere deltagere, men det er spørgsmålet om der er grundlag for både at afholde de traditionelle sangaftener og en sangeftermiddag.
 
Guldagerringen
I Guldager Borgerforenings beretning for 2015 fremgår flg. vedr. Guldagerringen:
Kimen til Guldagerringen blev lagt på et borgermøde i Guldager Forsamlingshus d. 14. september 2010, hvor der mødte omkring 130 borgere op i Guldager Forsamlingshus for, at drøfte den kommende landsbyplan for Guldager.
Det var et fantastisk møde, hvor der kom en masse gode ideer og ønsker til indholdet af landsbyplanen – herunder aktivitetsmuligheder, stier/fortove, trafiksikkerhed og rekreative områder.
Da den lokale styregruppe blev præsenteret for et udkast til landsbyplanen d. 24. november 2010, var alle enige om, at især Guldagerringen og løsningen på de trafikmæssige forhold var utrolig spændende og nyskabende.
Da landsbyplanen blev godkendt af Esbjerg byråd i maj 2011 gik Guldager Borgerforening straks i gang med at realisere projektet.
Projektgruppen har i samarbejde med Esbjerg kommune siden 2011 arbejdet på at realisere Guldagerringens 3 etaper.
Guldagerringens 1. etape – multibane, bålhytte og udendørs fitness på den gamle boldbane – blev indviet den 20. juni 2015, og det forventes at 2. + 3. etape indvies den 8. juni 2017.
Det er meget tilfredsstillende at konstatere, at der bliver formuleret en række ønsker af 130 borgere på et møde i 2010, og at disse ønsker er indfriet i 2017. Det har kun været muligt med stor opbakning fra borgerne i Guldager, og en stor indsats af mange frivillige.
 
Status Guldagerringens 1. etape
På nuværende tidspunkt er Guldagerringens 1. etape færdig og har været taget i brug siden sommeren 2015. Der er rigtig mange der booker bålhytten til forskellige sociale arrangementer – fødselsdage, fester mm. – og alle har tilkendegivet, at det fungerer tilfredsstillende.
Der er fortsat udfordringer økonomisk, idet det ikke har været muligt at finansiere alle udgifter til 1. etape via fonde, sponsorer og tilskud fra Esbjerg kommune. Det har derfor været nødvendigt at afholde et støttearrangement den 18. september 2016, hvor der blev indsamlet ca. 10.000 kr. i familiesponsorater.
Samlet set er der fortsat et underskud på ca. 100.000 kr. som finansieres af Guldager Borgerforenings egenkapital.
Der skal lyde en meget stor tak til alle der har støttet Guldagerringen 1. etape. 
 
Status Guldagerringens 2. + 3. etape
Den overordnede vision og linieføring fremgår af Landsbyplanen for Guldager Kirkeby
»Guldagerringen er det nye samlende og aktive rum i landsbyen, der understøtter visionen om den sunde landsby med fokus på motion.
Med Guldagerringen sikres der tilbud til børn og unge med et væld af uorganiserede aktivitetsmuligheder, samtidig med, at der også vil være motionstilbud undervejs til mange aldersgrupper.
Guldagerringen er samtidig også et socialt rum til at mødes i på turen på tværs af landsbyen.«
Linieføringen, der er skitseret i landsbyplanen, går fra boldbanen ned til Møllesøen og videre rundt i Guldager, indtil den slutter på boldbanen. Der bliver tale om en aktivitetssti, hvor det er muligt både at gå og løbe. Der vil på stien blive opsat skilte, samt borde og bænke.
Enteprenøren, Esbjerg kommune, vil stå for arbejdet, der forventes færdig i juni måned 2017, således at Guldagerringens etape 2+3 kan indvies med et motionsløb den 8. juni 2017.
Guldager Borgerforening har haft et fantastisk godt samarbejde med Entreprenøren, Esbjerg kommune, der har været særdeles positive, og som også finansierer projektet økonomisk.
 
Samarbejde med Guldager Forsamlingshus
Der har været afholdt 5 arrangementer i Guldager Forsamlingshus i 2015 – Juletræs­festen, Fastelavnsfesten, Sangaften, Sangeftermiddag og Hit med 80’erne. 
Herudover har generalforsamlingerne i Guldager Borgerforenings Tennis Klub, Nordvest-Nyt og Guldager Borgerforening, samt Koncernfesten for en række foreninger i Guldager, været afholdt i Guldager Forsamlingshus.
Guldager Borgerforening har tilkendegivet, at man gerne ønsker et endnu tættere samarbejde med Guldager Forsamlingshus’ bestyrelse.
 
2: GULDAGER BORGERFORENINGS TENNISKLUB – GBT

Medlemsfremgang
Efter nogle hårde år med medlemstilbagegang kan GBT glæde sig over medlemsfremgang for 2. år i træk. Medlemstallet er på 48 og der spores en stadig stigende interesse for at spille tennis.
Det er primært borgere i Guldager der har fået lysten til at spille tennis, hvorfor vi har en tro på, at vi er inde i en positiv spiral, der kan trække endnu flere spillere ned på anlægget.
 
Økonomi
På trods af en markant medlemsfremgang og herigennem en stigning i de samlede kontingentindtægter på 4.100 kr. kan det konstateres, at der er et driftsunderskud på 5.554 kr.
GBT har indtil videre fastholdt det samme kontingent som da klubben startede i 1991, men driftsunderskuddet har fået bestyrelsen til, at overveje om det er nødvendigt med en mindre kontingentstigning.
 
Den internationale skole
GBT har et godt samarbejde med Den internationale skole, der bruger tennisanlægget om dagen til deres idrætsaktiviteter. Det betyder at vi et par gange om ugen kan se en masse børn på anlægget i gang med at spille tennis og hygge sig på banerne. 
 
Sociale aktiviteter
Efter nogle års pause har grill-tennis og petanquearrangementerne fået deres renæssance. Vi har i indeværende sæson gennemført 2 arrangementer med stor opbakning. Formålet med arrangementerne er primært socialt samvær, men der gennemføres både en tennisturnering og petanqueturnering, hvor det absolut ikke er ligegyldigt om man taber eller vinder.  
 
Guldagermuren
Landsbypedelordningen fungerer meget fint og har været en stor hjælp for GBT. De har bl.a. stået for opførelsen af fase 2 af muren i 2014. 
Det var også meningen at de skulle stå for opførelsen af fase 3 af muren, men vi må desværre konstatere, at der har været problemer med opførelsen af denne fase af muren, hvorfor bestyrelsen har besluttet selv at færdiggøre arbejdet i foråret 2017.  
 
Sponsorer:
GBT’s hovedsponsor er NYKREDIT, der har støttet klubben igennem flere år.
Herudover har flg. sponsorer støttet GBT i 2016:
• Muff Byg 
• Eventkokken i Guldager
• VVS Finn Qvist Jensen 
• Vestjydsk Bogføringsbureau ApS
• Hjerting Installationsforretning ApS
GBT vil gerne takke sponsorerne for den støtte de har ydet klubben, og håber på et godt samarbejde i de kommende år. Vi vil i den forbindelse ikke undlade at gøre vores medlemmer opmærksom på den støtte sponsorerne yder klubben, og vil opfordre medlemmerne til at støtte sponsorerne.
 
3: NORDVEST-NYT

Kommunikationsplan
Bestyrelsen i Nordvest-Nyt har besluttet at lancere en kommunikationsplan, der skal sikre at borgerne i Guldager løbende informeres om de aktiviteter der foregår i Guldager.
Kommunikationsplanen bygges op på flg. platforme.:
• Hjemmesider
• Face-book
• Nordvest-Nyt
• Løbesedler
 
Hjemmesider:
Guldager Kirkebys hjemmeside opdateres, således at alle foreninger i Guldager inviteres til at benytte den til markedsføring og kommunikation. Foreningerne i Guldager opfordres til, at deres hjemmesider også opdateres således, at Guldager Borgerforening og Guldager Lokalråd kan benytte dem til markedsføring og kommunikation.
 
Facebook:
Facebook-siden Guldager Kirkeby er etableret. Alle i Guldager skal inviteres til at melde sig ind på siden. Foreningerne og borgerne i Guldager skal bruge siden til gensidig information.
 
Nordvest-Nyt:
Bladet Nordvest-Nyt udkommer 3 gange årligt. Foreningerne og borgerne kan benytte bladet til markedsføring og kommunikation.
 
Løbesedler:
Ved arrangementer og markedsføring kan der uddeles løbesedler.
Kommunikationsplanen har til formål at sikre en hurtig og sikker information til borgerne i Guldager, et højt informationsniveau og gensidig kommunikation mellem borgere og foreninger. 
Kommunikationsplanen skal være med til at sikre, at alle får mulighed for, at være en del af et aktivt landsbysamfund.     
 
Nordvest-Nyt indhold:
Der er i 2016 udgivet 3 numre af Nordvest-Nyt, der har indeholdt en række informationer om forskellige aktiviteter i Guldager.
I »Fastelavns-nummeret« var der udover Guldager Borgerforenings beretning bl.a. et indlæg fra Guldager Sognearkiv og Guldager Lokalråd.
I »Sct. Hans nummeret« var der bl.a. et indlæg fra SGI fitness & motion, beretningen fra Guldager Lokalråd, indlæg fra Esbjerg International School og indlæg fra GBT.
I »Julenummeret« var der bl.a. et indlæg fra Guldager Sognearkiv om et langt liv med idræt, indlæg fra GBT, information om Separatkloakering i Guldager, samt et indlæg om cykelstien til Hjerting.
Herudover har foreningerne i Guldager i de 3 numre i annonceform orienteret om forskellige arrangementer, såsom Fastelavnsfesten, Medlemstegning i GBT, Sangaften, Affaldsindsamlingen, Hit med 80’erne, Sct. Hans festen ved Mølledammen, Juletræsfesten, Støt Guldagerringen, Sangeftermiddag og Byfesten 2017. 
 
Annoncører:
Nordvest-Nyt har nogle meget trofaste annoncører, som vi takker mange gange for den støtte de har ydet i 2016:
Skjern Bank
Eventkokken
Tarp Bageri
Vestjydsk Bogføringsbureau
VVS Finn Qvist Jensen
Hos Charlotte
Brunos Autoservice
Høgholm
Guldager Menighedsråd
GBT
 
4: GULDAGER SOGNEARKIV
2016 blev et travlt og spændende år for Guldager Sognearkiv. Allerførst i det nye år begyndte vi at renovere lokalerne i kælderen under den tidligere inspektørbolig på Guldager Skole. Der blev gjort rent, malet vægge og gulve samt etableret fugtstyret ventilation. Samtidig blev der pakket ned på Guldagervej. De lette ting og alle småting flyttede vi selv, og i begyndelsen af marts kunne vi leje et flyttefirma til at bringe de større og tungere ting op i de nye lokaler.
Foran os lå et stort arbejde med at finde plads til alt i de nye omgivelser samt at indrette lokalerne med de ting, vi havde fået foræret fra forskellige virksomheder. Det betød så, at det daglige arbejde fik lav prioritet.
I efteråret gik vi i gang med at planlægge arkivets 20 års fødselsdag, der skulle fejres sammen med indvielsen af de nye lokaler. Disse begivenheder faldt sammen med Arkivernes Dag, der i år havde emnet Idræt/sport på programmet. Vi kunne slå tre fluer med et smæk ved at lave en udstilling om Guldager Gymnastikforening og Guldager Sogns Ring­riderforening.
Fødselsdagen og indvielsen blev en meget festlig dag med kagemand til eleverne på Esbjerg International School og arkivets gæster. Der var en dejlig stemning og mange besøg, og eftermiddagen igennem modtog vi gaver og blomster.
Arkivets bidrag til det lokale blad »NordvestNyt« blev »Årsberetning 2015«, en artikel om vores flytning »Så er vi flyttet« og en artikel i forbindelse med Arkivernes Dag »Et langt liv med idræt« om den 87 årige Henry Jensen, der stadig er aktiv idrætsudøver. Arkivernes konsulent Richard Bølling opfordrede os til at skrive om vores flytning til  sydvestjyske arkivers blad, så det blev til et indlæg i Sydvestjyske Arkiver nr. 1 2016 med titlen »Så er vi flyttet – nyt fra Guldager Sognearkiv«.
Arkivets besøgstal blev det højeste i mange år, idet vi har haft over 100 besøgende, hvilket skyldes indvielsen, men det er vores håb, at det har givet lyst til at komme igen. Vi har som tidligere besvaret skriftlige henvendelser efter bedste evne.
Som afslutning er der rigtig mange vi skal sige tak til. Esbjerg International School, forskellige fonde, praktiske hjælpere og alle vore gæster for gaver og blomster og ikke at forglemme forskellige virksomheder og institutioner for udlån af værktøj og donering  af pc-udstyr samt  genbrugsmøbler.  
 
5: GULDAGER  LOKALRÅD
Guldager Lokalråd har eksisteret i 4 år og varetager det lokalpolitiske arbejde i Guldager, herunder at være kontaktled til de kommunale, regionale og statslige myndigheder.
Guldager Borgerforening varetager udelukkende arrangementer/aktiviteter.
Lokalrådet og Borgerforeningen varetager således to meget forskellige opgaver, der hver især har stor betydning for Guldager. Ved at have en Borgerforening der udelukkende varetager arrangementer/aktiviteter, og et Lokalråd der udelukkende varetager de lokalpolitiske opgaver, er det meget lettere at rekruttere nye medlemmer.
Der er nogen der meget gerne vil give en hjælpende hånd ved arrangementer, og der er andre der gerne vil gøre en indsats for trafiksikkerheden. Der er ikke så mange der gerne vil hjælpe til ved det hele.
Samarbejdet mellem Borgerforeningen og Lokalrådet fungerer godt. Der er 2 medlemmer fra Borgerforenings bestyrelse der også er med i Lokalrådet, hvorfor der på bestyrelsesmøderne gensidigt informeres om, hvad der sker i hhv. Borgerforeningen og Lokalrådet. 
Lokalrådet har i 2016 haft fokus på trafiksikkerheden i Guldager, hvor det er lykkedes at få bevilget en dobbeltrettet cykelsti til Hjerting. Herudover har Lokalrådet været involveret i arbejdet med bl.a. Separatkloakering i Guldager og boligbebyggelsen i Sønderris.
 
5: AFSLUTNING
I Guldager Borgerforenings beretning for 2013 fremgår flg.:
 
»2014:
Forestil Jer at der er 40-50 frivillige i Guldager der er gået i gang med at etablere Guldagerringens første etape. Det er sommer, solen skinner og der er 20 grader. Der er nogen der er gået i gang med at bygge en multibane og en stor bålhytte på den gamle boldbane. Der er andre der er gået i gang med at bygge shelters ved Møllesøen. Det syder af aktivitet, og alle knokler det bedste de har lært.
Forestil Jer at de 40-50 frivillige i løbet af 2014 får etableret Guldagerringen til glæde for alle i Guldager, og at der skal holdes en indvielsesfest på den gamle boldbane i et stort telt. 
Forestil Jer at vi herefter kan begynde at se frem til 2015, hvor anden etape af Guldagerringen skal etableres, og at vi kan se frem til en ny indvielsesfest.«
Det er vigtigt at drømme – det er vigtigt at sætte sig mål og det er vigtigt at nå dem.
Nu skal vi i gang med at drømme igen og sætte os nye mål.
p.b.v.
Jørn Gade Petersen
Kiva Grafisk