Guldager Borgerforenings beretning for året 2017

Beretningen for året 2017 er opdelt i følgende afsnit:
 
1. Bestyrelsen
2. Guldager Borgerforenings ­Tennisklub – GBT
3. Nordvest-Nyt
4. Guldager Sognearkiv
5. Guldager Lokalråd
6. Afslutning

1: BESTYRELSEN.
Guldager Borgerforenings bestyrelse har i 2017 beskæftiget sig med flg. forhold:
 
Arrangementer
Guldagerringen
Samarbejde med 
Guldager Forsamlingshus

Arrangementer 
I 2017 har der været afholdt 8 arrangementer: Fastelavnsfesten, Hit med 80’erne, Affaldsindsamling, Tour de Pedal, Guldagerløbet, Byfesten 2017, Sct. Hans festen v/Mølledammen og Juletræsfesten.

Fastelavnsfesten:
Der var tilmeldt 140, hvilket er rekord. Arrangementet var meget vellykket ikke mindst takket være Erik og Leif, som sørgede for underholdningen. Der er ingen tvivl om at arrangementerne for børn – fastelavnsfesten og juletræsfesten – betyder noget for børnene. Det kan man både se og høre – men det har også stor betydning som mødested for familierne. 
 
Hit med 80’erne:
Det var igen i år et forrygende arrangement. Alle billetter – 150 – blev som sædvanlig revet væk. Det var et jubilæumsarrangement, idet Hit med 80’erne i 2017 kunne fejre 25 års jubilæum. Det var måske også med til at sætte stemningen yderligere i vejret. 
 
Affaldsindsamling: 
Affaldsindsamlingen er Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen.
Guldager Borgerforening har været en del af indsamlingen igennem mange år, idet vi finder det vigtigt, at hjælpe til med at holde naturen og Guldager ren. Vi finder det også vigtigt, at sende det signal, at alle har et ansvar for at passe på naturen, og at det må være muligt 1 gang om året, at afsætte et par timer til at gøre en indsats.
Det var derfor glædeligt, at der var stor opbakning til affaldsindsamlingen i Guldager, hvor der var mødt 40 personer op. Mængden af affald var ikke så stor som tidligere, men der blev dog indsamlet 75 kg affald og ca. 400 dåser.
Guldager Borgerforening vil helt sikkert også være en del af Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling i årene fremover. I 2018 finder indsamlingen sted søndag d. 22. april, hvor vi opfordrer alle til at møde op.
 
Tour de Pedal:
Der var mange deltagere i årets udgave af Tour de Pedal i Guldager. Der er tradition for at mødes 2 gange om ugen i maj måned og cykle en tur sammen – både børn og voksne. Det giver frisk luft, motion og muligheden for socialt samvær.
Planlægningen af ruterne er uddelegeret til flere, hvilket er en stor succes, idet man på den måde får en større variation af ruter, og dermed flere oplevelser.
 
Guldagerløbet:
I forbindelse med indvielsen af 2. og 3. etape af Guldagerringen, blev det besluttet at arrangere et Guldagerløb torsdag d. 8. juni 2017, hvor der blev løbet på de stier der udgør Guldagerringen. Løbet blev arrangeret i fællesskab med SGI fitness og motion, der stod for tilmelding og gennemførelsen af løbet, medens Guldager Borgerforening stod for forplejningen.
Det blev et tilløbsstykke, idet ca. 70 løbere havde tilmeldt sig løbet. Desværre var vejrguderne ikke med os – det regnede stort set fra løbet startede til det sluttede – men på trods af det var der en god stemning.
Det er efterfølgende besluttet, at gennemføre Guldagerløbet hvert år i et samarbejde med SGI fitness og motion.
 
Byfesten 2017: 
På det første planlægningsmøde i forbindelse med Byfesten 2017 var der enighed om, at bevare det koncept der har fungeret rigtig godt i mange år – men der var også enighed om, at der skulle ske nogle ændringer.
En af de mere markante ændringer var at udgive et magasin – Tilbage til Guldager – som et særnummer af Nordvest-Nyt. Her var der mulighed for at orientere om Byfesten og tegne annoncer.
En anden ændring var at lade Guldager X-race erstatte af andre aktiviteter – musik, børneaktiviteter, kroket mm.
Efter Byfesten blev der afholdt et evalueringsmøde i Guldager Forsamlingshus, hvor der var enighed om, at det havde været en god byfest. Der var nogle der var forhindret i at komme til evalueringen, som bl.a. havde skrevet flg.:
»Generelt var det igen en god byfest og meget fungerede rigtig godt.«  
»Skøn byfest – glæder mig allerede til byfesten om 2 år.«
Der var enighed om, at især Magasinet og 80’er festen lørdag aften fortjente store roser, men også mange af de øvrige aktiviteter forløb meget fint, og fik positive tilbagemeldinger.
Der var dog også enighed om, at der er behov for en større aktivitet som Guldager X-race lørdag eftermiddag. En aktivitet man ser frem til, og som kan samle nogle flere mennesker på pladsen.
Herudover var der flere der ønskede ændringer af Nøgle Quizzen og Amerikansk lotteri. Her opfordrede man til, at disse aktiviteter nytænkes. Der var ligeledes nogle der stillede spørgsmål ved om søndag formiddag skal bevares, ligesom kommunikationen forud for Byfesten skal forbedres.
Der er således nok at tage fat på, når planlægningen af Byfesten 2019 påbegyndes i efteråret 2018.
 
Sct. Hans festen ved Mølledammen:
Der var mødt rigtig mange op til Sct. Hans festen ved Mølledammen. Båltaleren var formanden for Børn og Familieudvalget i Esbjerg kommune Diana Mose Olsen.
Vi har de senere år valgt primært at fokusere på afbrænding af bålet, båltalen og fællessang, hvor vi slutter med Guldagersangen. Det betyder at arrangementet max varer 1-1½ time. 
Vi har tidligere også fokuseret på salg af snobrød, pølser, øl og vin mm, men oplever at de fleste begynder at gå hjem, når Guldagersangen er blevet sunget.
 
Juletræsfesten:
Det blev ligesom Fastelavnsfesten et tilløbsstykke. Da festen startede kaldte vi på Julemanden, der herefter tog sig af børn og voksne indtil den kendte familie- og børneentertainer Mikkel Rugholm tog over.
Han havde børnene i sin hule hånd og sluttede med at dele juleposer ud til alle børn.
 
Sammenfatning:
Det er særdeles tilfredsstillende at konstatere, at de 8 arrangementer i 2017 alle har haft stor lokal opbakning, og at de er forløbet godt. 
Det er bestyrelsens opfattelse at arrangementerne rammer bredt – der er arrangementer for børn, der er arrangementer for familier og der er arrangementer for unge. Vi er dog opmærksomme på, at der er et stigende behov for arrangementer for unge mellem 14-19 år, som vi skal være opmærksomme på i de kommende år. 
 
Guldagerringen
Der er stadig mange der spørger ind til Guldagerringen, hvorfor vi kort vil beskrive histo­rikken omkring Guldagerringen, som den er bekrevet i beretningerne for 2015 og 2016:
Kimen til Guldagerringen blev lagt på et borgermøde i Guldager Forsamlingshus den 14. september 2010, hvor der mødte omkring 130 borgere op i Guldager Forsamlingshus for, at drøfte den kommende landsbyplan for Guldager.
Det var et fantastisk møde, hvor der kom en masse gode ideer og ønsker til indholdet af landsbyplanen – herunder aktivitetsmuligheder, stier/fortove, trafiksikkerhed og rekreative områder.
Da den lokale styregruppe blev præsenteret for et udkast til landsbyplanen d. 24. november 2010, var alle enige om, at især Guldagerringen og løsningen på de trafikmæssige forhold var utrolig spændende og nyskabende.
Da landsbyplanen blev godkendt af Esbjerg byråd i maj 2011 gik Guldager Borgerforening straks i gang med at realisere projektet.
Projektgruppen har i samarbejde med Esbjerg kommune siden 2011 arbejdet på at realisere Guldagerringens 3 etaper.
Guldagerringens 1. etape – multibane, bålhytte og udendørs fitness på den gamle boldbane – blev indviet d. 20. juni 2015
Guldagerringens 2. + 3. etape går fra boldbanen ned til Møllesøen og videre rundt i Guldager, indtil den slutter på boldbanen. Der bliver tale om en aktivitetssti, hvor det er muligt både at gå og løbe. Der vil på stien blive opsat skilte, samt borde og bænke.
Indvielsen af Guldagerringens etape 2+3 fandt sted d. 8. juni 2017 kl. 17.00, hvor formanden for Teknik & Byggeudvalget, Esbjerg kommune Anders Kronborg klippede snoren.
Det er meget tilfredsstillende at Guldagerringen nu er etableret, og at vi efter 7 års arbejde er i mål. Når det er sagt er det en sandhed med modifikationer, idet vi må konstatere, at vi ikke er helt tilfredse med en del af linjeføringen af etape 2+3.
Den del af linjeføringen, der pt. går fra Præstemarksvej ned over marken mod Møllesøen og rundt ved Møllesøen forbi det sted hvor Sankt Hans bålet er placeret, er næsten ufremkommelig og bliver ikke benyttet. 
Det vil ikke være optimalt at etablere en egentlig sti på denne strækning, hvorfor projektgruppen i samarbejde med Entreprenøren, Esbjerg kommune er i gang med at udarbejde et forslag til en anden linjeføring, der følger Præstemarksvej, men bliver placeret inde på marken tæt på vejen.
Vi håber at denne ændring af linjeføringen vil kunne realiseres i løbet af 2018.
Ser vi på Guldagerringens etape 1 – multibanen, bålhytten og fitnessredskaberne på boldbanen – er det meget tilfredsstillende, at området benyttes flittigt. Der er etableret en ordning således, at området kan bookes til sammenkomster, fødselsdage mm., hvilket har været en stor succes.
Vi har herudover indgået en aftale med Steffan Gabaj Knudsen, der tager sig af vedligeholdelsen af området på boldbanen, ligesom vi har indgået en aftale med tennisklubben om muligheden for, at leje deres toilet, når man har booked området.
Vi håber hermed at have skabt rammerne for et aktivitets- og mødested i Guldager der fortsat vil blive brugt flittigt af alle i Guldager.
 
Samarbejde med 
Guldager Forsamlingshus
Der har været afholdt 5 arrangementer i Guldager Forsamlingshus i 2017 – Koncernfesten for en række foreninger, Fastelavnsfesten, Hit med 80’erne, Evalueringsmødet vedr. Byfesten og Juletræsfesten.
Herudover har generalforsamlingerne i Guldager Borgerforenings Tennis Klub, Nordvest-Nyt og Guldager Borgerforening, været afholdt i Guldager Forsamlingshus.
Guldager Borgerforening ser gerne et endnu tættere samarbejde med Guldager Forsamlingshusets bestyrelse.
 
 
2: GULDAGER BORGERFORENINGS TENNISKLUB – GBT

Medlemsfremgang
GBT kan for 3. år i træk glæde sig over medlemsfremgang. Medlemstallet er pt. på 58 og det er godt at se, at der stort set er liv på banerne fra først på formiddagen til først på aftenen.
Klubbens pensionister benytter især banerne om formiddagen, elever fra Den Internationale Skole benytter især banerne om eftermiddagen, og klubbens motionister benytter banerne fra sidste på eftermiddagen til først på aftenen.
 
Økonomi
På trods af medlemsfremgangen og en fremgang i sponsorindtægter kommer GBT ud med et underskud på 12.000 kr., hvilket primært skyldes udgifter på 13.000 kr. til kloakering, og 9.000 kr. anskaffelse af en varmepumpe i klubhuset.
 
Sociale aktiviteter
Der er i indeværende sæson gennemført 2 grill tennis/petanque arrangementer med stor opbakning.
Der er primært tale om sociale arrangementer, hvor det sociale samvær er i højsædet. 
 
Sponsorer:
GBT’s hovedsponsor er NYKREDIT, der har støttet klubben igennem flere år.
Herudover har flg. sponsorer støttet GBT i 2017:
 
• Den Internationale Skole
• Eventkokken i Guldager
• VVS Finn Qvist Jensen 
• Vestjydsk Bogføringsbureau ApS
• Hjerting Installationsforretning ApS
• Muff Byg 
• Iversen Tømrer & Snedker ApS
 
GBT vil gerne takke sponsorerne for den støtte de har ydet klubben, og håber på et godt samarbejde i de kommende år. Vi vil i den forbindelse ikke undlade at gøre vores medlemmer opmærksom på den støtte sponsorerne yder klubben, og vil opfordre medlemmerne til at støtte sponsorerne.
 
 
3: NORDVEST-NYT

Kommunikationsplan
Bestyrelsen i Nordvest-Nyt lancerede i 2016 en kommunikationsplan, der skal sikre at borgerne i Guldager løbende informeres om de aktiviteter der foregår i Guldager.
Kommunikationsplanen består af flg. platforme.:
• Hjemmeside
• Nyhedsbreve
• Facebook
• Nordvest-Nyt - blad
• Løbesedler.
 
Hjemmeside:
Hjemmesiden – www.guldagerkirkeby.dk – indeholder fakta-oplysninger om  Guldager Bor­gerforening, Guldager Lokalråd, GBT m.fl.
Herudover indeholder hjemmesiden en aktivitetskalender, et billedgalleri, ligesom bladet Nordvest-Nyt bliver lagt op på hjemmesiden.
Hjemmesiden bliver løbende opdateret af webmaster Ole Schultz.
 
Nyhedsbreve:
Der bliver løbende udsendt nyhedsbreve til alle der abonnerer på et nyhedsbrev. Der går max 1-2 dage fra man sender nyhedsbrevet til webmaster Ole Schultz før det er sendt ud. Der bliver udsendt rigtig mange nyhedsbreve ud i løbet af 1 år.
 
Facebook:
Facebook-siden Guldager Kirkeby er etableret. Siden bruges både til at informere om forskellige begivenheder, men også som debatforum. Der har i løbet af året været igangsat flere tråde på facebook.
 
Nordvest-Nyt:
Bladet Nordvest-Nyt udkommer 3 gange årligt. Der er udkommet 96 numre af bladet. Bladets formål er at informere borgerne i Guldager om lokale forhold, men også at invitere til debat om centrale emner. Det må erkendes at bladet p.t. udelukkende fungerer som informationskanal til borgerne i Guldager.
Nordvest-Nyt udkommer alt for sjældent til, at det er muligt at bruge bladet som debatforum. Her er Facebook langt mere brugbart.
 
Løbesedler:
Ved arrangementer uddeles der løbesedler.
Kommunikationsplanen er dynamisk forstået på den måde, at det vil være muligt at ændre i planen, hvis der opstår andre mere tidsvarende informationskanaler. Det kunne f.eks. være en ide, at man kunne abonnere på at få løbesedler pr. mail i stedet for, at få en løbeseddel i postkassen.
 
Nordvest-Nyt indhold:
Der er i 2017 udgivet 3 numre af Nordvest-Nyt, der har indeholdt en række informationer om forskellige aktiviteter i Guldager.
I »Fastelavns-nummeret« var der udover Guldager Borgerforenings beretning bl.a. et indlæg fra Guldager Sognearkiv og GBT.
I »Sct. Hans nummeret« var der bl.a. beretningen fra Guldager Lokalråd, indlæg om indvielsen af Guldagerringens etape 2+3, indlæg om Byfesten 2017 og indlæg fra GBT.
I »Julenummeret« var der bl.a. et indlæg fra Guldager Kirke og GBT, information om Guldagervej og cykelstien til Hjerting og indlæg fra Vælgermødet i Guldager Forsamlingshus.
 
Annoncører:
Nordvest-Nyt har nogle meget trofaste annoncører, som vi takker mange gange for den støtte de har ydet i 2017.
 
Skjern Bank
Eventkokken.dk
Tarp Bageri
Vestjydsk Bogføringsbureau
VVS Finn Qvist Jensen
Hos Charlotte
Brunos Autoservice
Høgholm
GBT
Thomas’ Køreskole
Reksle Fodpleje
Guldager Menighedsråd
 
 
4: GULDAGER SOGNEARKIV
Så gik endnu et år i Guldager Sognearkiv, og når vi ser tilbage på 2017, må vi sige et år på godt og ondt.
I begyndelsen af året havde vi et spændende samarbejde med en medarbejder fra Midtgård. Hun skulle skrive speciale om Midtgårds tidligere ejer landpost Anton Sørensen og hans hustru Poulines daglige liv på gården og om det naboskab, der var, dengang de levede der. Vi havde nogle møder og modtog en kopi af opgaven, da den var færdig, hvilket vi sætter stor pris på.
Senere kom forberedelserne til byfesten, der havde temaoverskriften »Tilbage til Guldager« (Guldager i 80`erne). Til det lokale blad »NordvestNyt« valgte vi at skrive om Vestkystvejen, der blev 30 år netop i 2017. Til selve byfesten lavede vi en fotoudstilling af skolebilleder fra 1984/85. Der var rigtig stor interesse for billederne, hvilket vi naturligvis var glade for.
Vel tilbage efter sommerferien begyndte vore trængsler. Den 27. august stod samtlige lokaler med 20-25 cm vand. Heldigvis havde vi, da vi indrettede lokalerne i samråd med konsulenten, taget højde for at der var en risiko forbundet med kælderlokaler, så der var ingen arkivalier placeret på gulvet, og vi undgik skader på vore materialer. Foran os lå et kæmpe rengøringsarbejde. Vi skovlede vand, indkøbte en vådstøvsuger og lejede og lånte affugtere og fik rimelig styr på det hele, men den 13. september gik det galt igen. Vi fik styr på det igen, vi havde jo opnået en vis erfaring, men da der var vand igen den 17. september, var vi ved at opgive det hele. Heldigvis blev fejlen rettet. Den kommunale ledning ude ved vejen var stoppet. Den blev renset op, og siden har der ikke været problemer.
I forbindelse med »Arkivernes dag 2017« skrev vi en artikel om: »Før og nu. Guldager Vandmølle og Mølledammen«, om den gamle vandmølle, der desværre blev revet ned i 1970 og om naturen rundt om Mølledammen.
I november blev vi opfordret til at lave en udstilling til Esbjerg International Schools julemarked først i december. Vi valgte at vise skolens historie fra 1960, hvor den blev indviet frem til i dag. Den ene afdeling som folkeskole med skiftende ledere, den anden del som privat international skole.
I de perioder, hvor vi ikke har haft specielle opgaver, har vi registreret fra den dynge, vi skubber foran os. Vi har haft en del besøg efter aftale, har besvaret henvendelser via telefon og internet. Et af besøgene var fra Varde  Museerne. De var meget interesserede i Guldager Station og historien om kanonrørene, der skulle have været til Tirpitz. Vi har også deltaget i det årlige årsmøde.
I 2018 har vi besluttet at ændre vores åbningstider. Vi havde meget få besøgende om aftenen, og i den mørke tid er vores adgangsforhold ikke særligt publikumsvenlige, så vi har flyttet åbningstiden til den første onsdag i hver måned  fra  kl. 9.30-11.30  eller efter aftale. Juli måned er sommerlukket.
Traditionen tro vil vi gerne sige tak til alle, der på den ene eller den anden måde har hjulpet os, vist interesse for vores arbejde og aflagt os besøg, men først og fremmest til Esbjerg International School for husly og god behandling.   
 
5: GULDAGER  LOKALRÅD
Guldager Lokalråd varetager det lokalpolitiske arbejde i Guldager. Lokalrådet har primært haft fokus på 2 hovedområder i Guldager:
Trafikken
Boligudbygning
 
Trafikken
Cykelstien fra Guldager til Hjerting, trafikmængden igennem Guldager, etablering af 2 minus 1 vej på Guldagervej, 40 km zone i Guldager, sikring af krydset ved Guldagergårdsvej/Guldagervej er blot nogle af de områder der har været fokus på.
Guldager Lokalråd er meget tilfreds med, at der vil blive etableret en cykelsti mellem Guldager og Hjerting, men der er fortsat intet sket med den trafikmængde, der kører igennem Guldager daglig. 
Det er derfor meget vigtigt, at vi fastholder vores ønske om handling, når det drejer som om uløste problemer vedr. trafikken i Guldager.
 
Boligudbygning:
Det lykkedes politikerne at tilgodese Sønderris ved den kommende boligudbygning, og at udskyde boligudbygningen i Guldager med den begrundelse, at der er stor efterspørgsel efter grunde i Sønderris.
Vi skal i den kommende periode arbejde for at overbevise politikerne om, at der faktisk også er rigtig mange der efterspørger byggegrunde i Guldager, og at det er vigtigt, at der hurtigst muligt  sker en udbygning i Guldager, således at vi kommer op på de 1100-1200 indbyggere, der giver grundlag for at trække en dagligvarebutik til byen.
Udover arbejdet med trafikken og boligudbygningen var lokalrådet arrangør af et vælgermøde i Guldager Forsamlingshus kort før kommunalvalget. Det var et meget velbesøgt vælgermøde, hvor politikerne primært skulle forholde sig til de lokalpolitiske forhold i Guldager.
Man siger at kommunalpolitikere før valget lover guld og grønne skove. Det skete ikke på vælgermødet i Guldager, men der blev lyttet til de udfordringer vi har, og det blev fra flere sider tilkendegivet, at der på trafikområdet er behov for handling. 
 
5: AFSLUTNING
Der er ca. 30-35 frivillige i Guldager der er med i bestyrelserne i Guldager Borgerforening, Guldager lokalarkiv, Nordvest-Nyt og GBT eller som hjælper til ved forskellige arrangementer i årets løb.
De 30-35 frivillige er en væsentlig forudsætning for, at Guldager er et aktivt landsbysamfund, hvor der er stor opbakning til de forskellige arrangementer, og hvor flg. fremgår af Landsbyplanen for Guldager:
Det helt særlige ved Guldager er, at det er et godt sted at bo med et særligt nærvær og sammenhold.
De 30-35 frivillige yder i årets løb en kæmpeindsats, og der skal derfor som afslutning på årets beretning lyde en meget stor tak til Guldagers mange frivillige.
Uden jer ville det blive lidt anderledes at bo i Guldager.
 
p.b.v.
Jørn Gade Petersen
Kiva Grafisk