Guldager Borgerforenings beretning for året 2018

Beretningen for året 2018 er opdelt i følgende afsnit:
 
1. Bestyrelsen
2. Guldager Borgerforenings ­Tennisklub - GBT
3. Nordvest-Nyt
4. Guldager Sognearkiv
5. Guldager Lokalråd
6. Afslutning

1: BESTYRELSEN
 
Guldager Borgerforenings bestyrelse har i 2018 beskæftiget sig med flg. forhold:
Arrangementer.
Guldagerringen.
Forskønnelse af Bymidten.
Samarbejde med Guldager Lokalråd, SGI-fitness og motion og 
Guldager ­Forsamlingshus.
 
Arrangementer 
I 2018 har der været afholdt 9 arrangementer: Foredrag, Fastelavnsfesten, Hit med 80’erne, Affaldsindsamling, Tour de Pedal, Guldagerløbet, Sct. Hans festen v/Mølledammen, 2 livreddende førstehjælpskurser og Juletræsfesten.
 
Foredrag:
130 tilhørere var mødt op i Guldager Forsamlingshus mandag d. 22. januar 2018 for, at høre Peter Bang eller »Mandag med arret« fortælle om sit vilde liv.
Peter Bang fortalte på en meget intens og autentisk måde om turen fra kriminel stor-pusher og hidsig slagsbror til narkoman. Han fortalte hudløst ærligt om sit vilde liv, og ikke mindst om baggrunden.
Opvækstforholdene – og ikke mindst forholdet til sin far – blev beskrevet i detaljer, men budskabet fra Peter Bang er, at uanset hvordan opvækstforholdene har været, uanset hvor langt ude man er i misbrug, så er der en vej ud af det – der er en vej fra mørket ind i lyset.
Vejen kræver at man selv tager ansvar, og at man er indstillet på at tage imod hjælp. Peter Bang er i dag rollemodel og klar til at hjælpe.
Efter foredraget var der mange af de 130 tilhørere der stillede spørgsmål om bl.a., hvad man som pårørende kan gøre for en misbruger. Peter Bang var meget klar i sit budskab, idet man som pårørende skal være konsekvent og stille krav, og samtidig vise, at man er der, hvis misbrugeren vil i behandling.  
Foredraget med Peter Bang gav de 130 tilhørere stof til eftertanke.
 
Fastelavnsfesten:
Der var tilmeldt 110 – 58 børn og 52 voksne. Arrangementet var igen i år vellykket, men det bar præg af, at det faste makkerpar der står for underholdningen – Erik og Leif -  måtte finde en stand-in for Erik, der havde meldt afbud pga. sygdom. 
På trods af stand-in for Erik var der fuld gang i børnene i de 2 timer arrangementet varede. Der blev danset, udpeget de bedst udklædte, slået katten af tønden og udpeget både kattedronninger og kattekonger samt uddelt slikposer. Same procedure as last year - hvilket er meget vigtigt. 
 
Hit med 80’erne:
Det var et af de bedste arrangementer med Hit med 80’erne i Guldager Forsamlingshus. Alt gik op i en højere helhed – musikken var som sædvanlig helt i top, maden fantastisk og de 150 fremmødte havde en fest.
Det blev derfor besluttet, at Hit med 80’erne også vender tilbage til Guldager Forsamlingshus i 2019.
Affaldsindsamling: 
Affaldsindsamlingen er Danmarks Naturfredningsforenings årlige forårsrengøring og indsamling af affald i naturen. Forårsrengøringen foregår i marts/april mdr. og foregår over hele landet. Der er ca. 1000 indsamlinger. Guldager Borgerforening har været med i disse indsamlinger igennem flere år.
En af Guldager Borgerforenings værdier er både at passe på Guldager og passe på naturen. Det gør vi bl.a. ved, at deltage i den årlige forårsrengøring.
Det var derfor glædeligt, at der var stor opbakning til affaldsindsamlingen i Guldager d. 22. april 2018, hvor der var mødt 30 personer op.
Guldager Borgerforening skal også være en del af Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling i årene fremover. I 2019 finder indsamlingen sted søndag d. 31. marts kl. 10.00, hvor vi opfordrer alle til at møde op.
 
Tour de Pedal:
Der var igen i år mange deltagere til årets udgave af Tour de Pedal i Guldager. Traditionen med at mødes 2 gange om ugen i maj måned og cykle en tur sammen – både børn og voksne – er blevet et arrangement mange ser frem til. Der mødte  mellem 20-30 op til turene – alt afhængig af vejret. De nyder at cykle en tur sammen, og på den måde både få motion og socialt samvær.
Ruterne planlægges af flere for, at få en større variation af ruterne, men også for at fordele arbejdsbyrden mellem de frivillige der står for turene.
 
Livreddende førstehjælpskurser:
Guldager Borgerforening fik bevilget 2 livreddende førstehjælpskurser af Johan Hofmann fonden. Kurserne blev afholdt d. 6. juni og 4. september 2018. Hvert kursus varede 4 timer og man fik et bevis fra Dansk Førstehjælpsråd.  
 
Guldagerløbet:
Guldagerløbet arrangeres sammen med SGI fitness og motion, der står for tilmelding og gennemførelsen af løbet, medens Guldager Borgerforening står for forplejningen.
Det første Guldagerløb løb af stablen i 2017 i forbindelse med Byfesten i Guldager. Det blev en meget stor succes med ca. 70 tilmeldte, og der var enighed om, at Guldagerløbet skal afholdes hvert år i juni måned.
Det andet Guldagerløb blev afholdt d. 20. juni 2018. Der var tilmeldt 190 løbere, hvilket var helt overvældende – tæt på 3 gange som mange som ved løbet i 2017. Det blev besluttet at flytte startstedet til området ved Guldager Kirke og etablere forplejning på området ved Outdoor fitness, men der er ingen tvivl om, at det optimale startsted er boldbanen.
Løbet er kommet for at blive – selvom vi for 2. år i træk måtte gennemføre løbet i regnvejr. Nu håber vi på, at vejrguderne er med os, når det 3. Guldagerløb afholdes d. 13. juni 2019 i forbindelse med Byfesten i Guldager. 
 
Sct. Hans festen ved Mølledammen:
Der var mødt rigtig mange op til Sct. Hans festen ved Mølledammen. Båltaleren var formanden for Teknik & Miljøudvalget i Esbjerg kommune, Søren Heide Lambertsen, der ken­der området, idet han har gået i skole på Guldager skole.
Der var afbrændingsforbud i Esbjerg kommune indtil kort tid før Sct. Hans aften, men heldigvis artede vejrguderne sig på en sådan måde, at forbuddet blev ophævet, og vi kunne sende heksen til Bloksbjerg.
 
Juletræsfesten:
Der var tilmeldt 130 – 50 børn og 60 voksne. Det er stort set samme antal tilmeldte som til Fastelavnsfesten.
Underholdningen var i top – drillenissen Erik og hans kat begejstrede børnene med juledrillerier og juletryllerier.
Herudover dukkede julemanden op og sørgede for at der blev danset om juletræ, og at børnene fik slikposer.
 
Sammenfatning:
Guldager Borgerforening har valgt at præsentere en meget alsidig vifte af arrangementer  – der har været arrangementer af kulturel karakter – foredrag, musik m.fl. –  der har været arrangementer af sundhedsmæssig karakter – løb, cykling og førstehjælpskurser, ligesom der har været arrangementer for børn – Sct. Hans og Juletræsarrangementet.
Formålet hermed er at komme bredt ud til alle i Guldager, således at arrangementerne kan være de mødesteder, hvor der skabes fællesskab og sammenhold.
 
Guldagerringen

Linjeføring:
I forbindelse med indvielsen af Guldagerringens etape 2+3 d. 8. juni 2017 kunne vi med tilfredshed konstatere, at Guldagerringen efter 7 års arbejde var blevet etableret. 
Vi konstaterede også, at vi ikke var helt tilfredse med den del af linjeføringen, der går fra Præstemarksvej ned over marken mod Møllesøen og rundt ved Møllesøen forbi det sted, hvor Sankt Hans bålet er placeret. 
Vi udarbejdede derfor i samarbejde med Entreprenøren, Esbjerg kommune et forslag til en anden linjeføring, der følger Præstemarksvej inde på marken tæt på vejen.
Der er desværre opstået forskelige forhindringer – man må bl.a. ikke etablere en grussti i et moseområde - her skal der i stedet etableres spang eller klippet græsbånd. Der skal endvidere gives tilladelse af miljømyndighederne til, at der etableres en gangbro over bækken.
Ting tager tid – men vi havde håbet, at ændringen af linjeføringen ville blive gennemført i 2018. Det blev den ikke – nu håber vi på, at det sker i 2019.
 
Multibanen, bålhytten og udendørs fitness:
Vi kan igen i år med stor tilfredshed konstateres, at multibanen, bålhytten og udendørs fitness er blevet et meget attraktivt område for beboerne i Guldager, der benytter det meget flittigt til fødselsdage, sammenkomster mm.
Ordningen med at booke området fungerer upåklageligt, og vi kan med tilfredshed konstatere, at området i 2018 har været booked ud 20-25 gange.
Vi må desværre konstatere, at der i 3 tilfælde har været udøvet hærværk på dels bålhytten og dels multibanen. Første gang var umiddelbart efter opførelsen af bålhytten, hvor det gik ud over taget, der blev beskadiget. Anden gang var i sommeren 2018, hvor det både gik ud over taget på bålhytten, grillen og bænkene inde i bålhytten, der blev beskadiget – og 3. gang var kort før julen 2018, hvor der blev malet grafitti på indersiden af multibanen.
Vi har valgt den strategi, at udbedre skaderne så hurtigt som muligt – bl.a. gik firmaet KGS i Guldager i gang med fjerne grafittien kort tid efter den var blevet lavet. Det har desværre ikke været muligt helt at fjerne grafittien, hvorfor vi fortsat i samarbejde med KGS arbejder på, at finde en løsning.
Hvordan undgår man hærværk på multibanen, bålhytten og udendørs fittnes – eller rettere kan man undgå hærværk?
Hvordan kan vi alle sammen passe på multibanen, bålhytten og udendørs fitness? Kan vi inddrage området som det sted vi går forbi, når vi går en tur, lufter hunden? Kan naboerne til området inddrages, så området bliver en del af nabohjælpen? Skal vi opsætte videoovervågning?
Det er vigtigt, at vi får en fælles holdning til disse spørgsmål, og at vi iværksætter initiativer der viser, at vi holder øje med de personer der udøver hærværk. Det er vigtigt at vi signalerer, at bålhytten, multibanen og udendørs fitness er vores fælles ejendom, og at man udøver hærværk mod noget vi alle ejer – man udøver ikke hærværk mod noget der »bare er der«.  
Det er endvidere Guldager Borgerforenings holdning i forhold til hærværk, at der er nultolerance. Hærværk anmeldes til politiet.
Vi har tegnet en ansvarsforsikring for området, og har undersøgt om det er muligt, at tegne en forsikring mod hærværk, men det er ikke muligt.
Vi kan konstatere, at både hærværk mod taget på bålhytten og den almindelig slitage nødvendiggør en lidt mere omfattende vedligeholdelse/maling af bålhytten. Vi har derfor fået foretaget en faglig vurdering af, hvad der på nuværende tidspunkt kræves, og har fået oplyst, at det er vigtigt, at bålhytten grundes inden den males, idet bålhytten ikke har fået grunder, da den blev opført.
Det er bestyrelsens opfattelse, at malingen af bålhytten skal udføres af fagligt uddannede malere, for at sikre en så langtidsholdbar løsning som muligt, og for ikke at trække på frivillige i Guldager, som vi håber på, at vi kan inddrage i forbindelse med bl.a. byfesten 2019. I den sammenhæng er det jo ikke ukendt, at begrebet Tordenskjolds soldater også kendes i Guldager.  
Vedrørende den daglige vedligeholdelse af området på boldbanen har vi forlænget aftalen med Steffan Gabaj Knudsen, ligesom vi har forlænget aftalen med tennisklubben om muligheden for, at leje deres toilet, når man har booked området.
 
Forskønnelse af Bymidten
Det er ikke nogen hemmelighed, at bymidten i Guldager uden sammenligning er den grimmeste i Esbjerg kommune.
En forskønnelse af bymidten har været et ønske igennem mange år, og har været rejst overfor både politikere og embedsmænd ved Esbjerg kommune ved flere lejligheder.
Bymidten er også genstand for beskrivelse i Landsbyplanen for Guldager, hvor flg. fremgår:
»Krydset Guldagervej/
Guldager Byvej: 
Området flyder ud med pladsen ved DLG/ Silo, og de øvrige hjørner fremstår dels uplejede og dels som plæner uden indhold – det signalerer ikke centrum.
De 2 veje krydser hinanden ved landsbyens centrum – »hjertet« – i et åbent område uden landsbykarakter eller nogen form for æstetik«
I landsbyplanen peges der på muligheden for, at etablere et utraditionelt kryds, der understøtter Guldager Kirkeby som en grøn landsby. Der peges bl.a. på, at der i området omkring krydset plantes en stor lund af birketræer. Oversigtslinjer skal respekteres og udsyn bevares, da der sikres kig mellem stammerne.
På et møde med Esbjerg kommune v/Mette Esbjerg d. 15. juni 2018 var der enighed om, at bymidten trænger til en forskønnelse. Der var også enighed om at tage udgangspunkt i landsbyplanen, hvor der peges på plantning af træer i områderne ved bymidten.
Det blev besluttet, at der i uge 45 skal lægges blomsterløg i græsarealerne i bymidten, og at der i efteråret 2019 skal lægges blomsterløg i græsarealerne syd for krydset. 
I foråret 2019 vil der blive plantet grupper af træer på græsarealerne, så der etableres et grønt miljø i krydset.
Vi kan på nuværende tidspunkt konstatere, at blomsterløgene er blevet lagt i græsarealerne i bymidten, medens vi venter på, at der bliver plantet træer og lagt flere blomsterløg i 2019.
Det er særdeles positivt, at den megen snak er blevet afløst af handling, og at vi får en bymidte der bliver forskønnet.
 
 
Samarbejde med Guldager Lokalråd, SGI fitness og motion og Guldager Forsamlingshus
 
Samarbejde med Guldager Lokalråd:
Guldager Borgerforening har et tæt samarbejde med Guldager Lokalråd. Dette samarbejde resulterede i 2018 i et projekt med titlen »Pas på Guldager«.
Formålet med projektet er, at opfordre alle i Guldager til at gøre en indsats for, at passe på Guldager på flere områder:
 
• Deltag i arrangementer
Vi har et fælles ansvar for at Guldager fortsat skal være et levende landsbysamfund med fokus på fællesskab og sammenhold. Det kan vi bl.a. gøre ved at deltage og hjælpe til ved arrangementer.
 
• Hold Guldager ren
Vi har et fælles ansvar for at holde Guldager ren. Det kan vi gøre ved ikke at smide affald i naturen, og ved at hundeejere og ryttere fjerner hundelorte og hestepærer.
 
• Pas på de bløde trafikanter
Vi har alle et fælles ansvar for at passe på de bløde trafikanter – børn, gående og cyklister. Det kan vi gøre ved at overholde hastighedsbegrænsninger og køre ordentligt i Guldager.
   
• Nabohjælp
Vi har alle et fælles ansvar for at undgå indbrud og tyveri i Guldager. Det kan vi gøre ved bl.a. at etablere nabohjælp.
Projektet er blevet aktualiseret ved hærværk på bålhytten i sommeren 2018, hærværk – grafitti – på multibanen kort tid før julen 2018, og et indbrud kort tid før julen 2018 på Skelbækvej,
Der er 950 beboere i Guldager og nu er tiden måske kommet til, at vi rykker lidt tættere sammen i bussen, hjælper hinanden og yder en ekstra indsats.
 
Samarbejde med SGI-fitness og motion:
Guldager Borgerforening har også et tæt samarbejde med SGI fitness & motion. Det er meget positivt, at SGI fitness & motion har valgt, at være en markant samarbejdspartner i forhold til lokalområdet.
Det har betydet, at Guldagerløbet for 2. gang blev afholdt i juni 2018, og at vi er i gang med planlægningen af det 3. Guldagerløb, der finder sted d. 13. juni 2019 i forbindelse med byfesten.
 
Samarbejde med Guldager Forsamlingshus:
Samarbejdet med Guldager Forsamlingshus har betydet, at der har været afholdt 5 arrangementer i Guldager Forsamlingshus i 2018 – Koncernfesten for en række foreninger, Foredraget med Peter Bang, Fastelavnsfesten, Hit med 80’erne, og Juletræsfesten.
Herudover har generalforsamlingerne i Guldager Borgerforenings Tennis Klub, Nordvest-Nyt og Guldager Borgerforening, været afholdt i Guldager Forsamlingshus.
Guldager Borgerforening ser gerne et endnu tættere samarbejde med Guldager Forsamlingshusets bestyrelse.
 
2: GULDAGER  BORGERFORENINGS  TENNISKLUB – GBT
Medlemsfremgang
GBT kan for 4. år i træk glæde sig over medlemsfremgang. Medlemstallet er pt. på 70, hvilket er en medlemsfremgang på ca. 15% set i forhold til sidste sæson. Det er særdeles tilfredsstillende. 
Selvom tennisbanerne så dagens lys for snart 30 år siden er det vigtigt – ikke mindst i forhold til tilflyttere – at gøre opmærksom på klubbens og banernes eksistens. Det kunne aktualisere behovet for, at alle tilflyttere får en velkomstpakke med oplysninger om de mange tilbud der er i Guldager.
Det kunne være et af indsatsområderne for GBT’s bestyrelse i det kommende år – evt. sammen med Guldager Borgerforening og andre foreninger i Guldager.
 
Økonomi
Det har været nødvendigt at investere i nye linjer på de 2 baner. Udgifterne til montering af linjerne og klargøring af banerne beløber sig til 14.000 kr.  
På trods af disse investeringer har det været muligt at komme ud med et overskud på 780 kr., hvilket er meget tilfredsstillende.  Det skyldes primært det stigende medlemstal og støtte fra vores sponsorer.
 
Sociale aktiviteter
Der er i indeværende sæson gennemført 2 grill tennis/petanque arrangementer med stor opbakning. 
Der er primært tale om sociale arrangementer, hvor det sociale samvær er i højsædet, og hvor der også er mulighed for at få motion og frisk luft. 
 
Sponsorer:
GBT’s hovedsponsor er NYKREDIT, der har støttet klubben igennem flere år.
Herudover har flg. sponsorer støttet GBT i 2018:
 
• Eventkokken i Guldager
• VVS Finn Qvist Jensen 
• Raaby Revision
• Hjerting Installationsforretning ApS
• Iversen – Tømrer og snedker
 
GBT vil gerne takke sponsorerne for den støtte de har ydet klubben, og håber på et godt samarbejde i de kommende år. Vi vil i den forbindelse ikke undlade, at gøre vores medlemmer opmærksom på den støtte sponsorerne yder klubben, og vil opfordre medlemmerne til at støtte sponsorerne.
 
3: NORDVEST-NYT
Guldager Borgerforening har besluttet at kommunikere med borgere i Guldager via forskellige kanaler:
• Hjemmeside
• Nyhedsbreve
• Face-book
• Nordvest-Nyt - blad
• Løbesedler
Vi håber herigennem, at nå så bredt ud til så mange som muligt, men er meget opmærk­som på, at vi alle sammen bombarderes med nyheder/informationer 24/7. Det gør det svært at trænge igennem med nyheder om lokale forhold, men det skal ikke forhindre os i at forsøge og være vedholdende.   
Det med at være vedholdende er Nordvest-Nyt et godt udtryk for. Der er således indtil dato udkommet 99 numre af Nordvest-Nyt. Det betyder at Nordvest-Nyt er udkommet i 33 år, og at nr. 100 udkommer i forbindelse med byfesten 2019. 
Det skal fejres, men der er endnu ikke taget stilling, hvordan det skal markeres. 
Der er i 2018 udkommet 3 numre af Nordvest-Nyt, der har indeholdt en række informationer om forskellige aktiviteter i Guldager.
I »Fastelavns-nummeret« var der udover Guldager Borgerforenings beretning bl.a. et indlæg fra GBT, samt information om Esbjerg kommunes nye app »Tip Tak«.
I »Sct. Hans nummeret« var der bl.a. beretningen fra Guldager Lokalråd, indlæg fra Guldager Sognearkiv og GBT samt en virksomhedsprofil om KGS.
I »Julenummeret« var der bl.a. indlæg fra Guldager Kirke, Guldager Sognearkiv og Guldager lokalråd samt information om bymidtens forskønnelse, Guldagerringen og det nye projekt »Pas på Guldager«.
 
Annoncører:
Nordvest-Nyt har nogle meget trofaste annoncører, som vi takker mange gange for den støtte de har ydet i 2018.
Eventkokken.dk
Thomas’ køreskole
Reksle Fodpleje
KGS Flise og Facaderens
Tarp Bageri
Raaby Revision
VVS Finn Qvist Jensen
Hos Charlotte
Brunos Autoservice
Høgholm
GBT
Guldager Menighedsråd
 

4: GULDAGER SOGNEARKIV
Guldager Sognearkiv modtog i slutningen af januar måned besked om, at den tidligere inspektørbolig ved Guldager Skole skulle rives ned for at give plads til en idrætshal, måske allerede den 16. februar. Heldigvis fik vi anvist andre lokaler i kælderen under Esbjerg International School.
Allerede den 14. februar var de nye lokaler klar og hele arkivet flyttet over, men ikke sat på plads.
Vi var glade for de nye lokaler, især fordi risikoen for oversvømmelse var forsvundet – troede vi.
Fredag før pinse oplevede Guldager et voldsomt skybrud, der skabte problemer mange steder i byen, også på EIS, hvor der stod blankt vand i hele kælderen – også i vort nyindrettede arkiv. Heldigvis havde vi, kloge af skade, ingenting stående direkte på gulvet, så vore arkivalier tog ingen skade, men gulvtæppet måtte skiftes, så lokalet skulle ryddes.
Som man kan se af ovenstående gik der også i 2018 megen god tid med praktisk arbejde, men i årets sidste halvdel har der været ro til arkiveringsarbejdet.
Vi har åbent for offentligheden den første onsdag i hver måned, undtagen juli, fra kl. 9.30 til 11.30, og vi vil meget gerne have besøg. Man behøver ikke have et bestemt ærinde på arkivet, men er velkommen til at kikke ind og se, hvad vi laver.
Igen i år vil vi rette en stor tak til alle på EIS for husly, praktisk hjælp og venlighed. Uden deres håndsrækning ville Guldager Sognearkiv ligge pakket ned i kasser.
 
5: GULDAGER  LOKALRÅD
 
Guldager Lokalråd varetager det lokalpolitiske arbejde i Guldager. Lokalrådet har i 2018 primært haft fokus på de trafiksikkerhedsmæssige forhold i Guldager såsom:
 
• Trafikmængden igennem Guldager
• Guldagervej - etablering af 2 minus 1 vej
• Cykelstien fra Guldager til Hjerting
• Sikring af krydset Guldagergårdsvej/ Guldagervej
• Etablering af cykelsti på Præstemarksvej v/Guldager Idrætscenter
• 40 km zone i Guldager.
 
Der er fortsat en række uløste problemer – ikke mindst trafikmængden igennem Guldager – hvorfor lokalrådet fortsat via møderne med de politiske udvalg gør opmærksom herpå. 
Vi er meget tilfredse med, at have fået en cykelsti fra Guldager til Hjerting, hvilket vi ikke undlader at gøre opmærksom på, men cykelstien løser ikke problemerne med trafikmængden igennem Guldager eller andre af de nævnte problemstillinger.
Det er derfor vigtigt fortsat at presse på for at finde løsninger på de trafiksikkerhedsmæssige problemer.
Lokalrådet har også fokus på boligudbygningen i Guldager for herigennem at skabe grundlaget for at trække en dagligvarebutik til Guldager, ligesom lokalrådet i samarbejde med Guldager Borgerforening har udarbejdet projektet »Pas på Guldager«.
Lokalrådet har i 2018 udover møderne med de politiske udvalg i Esbjerg kommune, haft møder med viceborgmester Olfert Krog og arkitekt Helene Plet for bl.a. at drøfte trafikproblemerne i Guldager. 
 
5: AFSLUTNING
 
Guldager Borgerforening har i 2018 arbejdet med en bred vifte af aktiviteter – det skal vi også gøre i 2019. 
Vi har således indtil videre planlagt følgende aktiviteter
 
• Fastelavnsfesten, Sct. Hans festen ved Mølledammen og Juletræsfesten
• Affaldsindsamling.
• Tour de Pedal
• Byfesten 2019
• Koncert med Hit med 80’erne 
i Guldager Forsamlingshus.
• Foredrag med Claus Elgaard.
• Guldagerløbet i samarbejde med 
SGI fitness og motion.
 
Herudover skal vi i samarbejde med Guldager Lokalråd arbejde videre med projektet »Pas på Guldager«, ligesom vi ser frem til, at bymidten i Guldager bliver forskønnet.
Bestyrelsen har således valgt et højt aktivitetsniveau i tillid til, at der fortsat er mange frivillige i Guldager, der er parate til at hjælpe til ved arrangementerne.
p.b.v.
Jørn Gade Petersen
Kiva Grafisk