Guldager Borgerforenings beretning for året 2019

Beretningen for året 2019 er opdelt i følgende afsnit:
 
1. Bestyrelsen
2. Guldager Borgerforenings ­Tennisklub – GBT
3. Nordvest-Nyt
4. Guldager Sognearkiv
5. Guldager Lokalråd
6. Afslutning

1: BESTYRELSEN
Guldager Borgerforenings bestyrelse har i 2019 beskæftiget sig med flg. forhold:
 
Arrangementer
Sundhedsprojekt
Guldagerringen
Forskønnelse af bymidten
Samarbejde med Guldager Lokalråd, SGI-fitness og motion og 
Guldager Forsamlingshus

Arrangementer
I 2019 har der været afholdt 8 arrangementer: Foredrag, Fastelavnsfesten, Hit med 80’erne, Affaldsindsamling, Tour de Pedal, Guldagerløbet, Sct. Hans festen v/Mølledammen og Juletræsfesten.
 
Foredrag:
Foredrag i Guldager Forsamlingshus d. 21. januar 2019 med Claus Elgaard var både tankevækkende og livsbekræftende. Historien om Claus Elgaards ludomani er historien om et misbrug, der tog magten fra ham, men det er også historien om vejen ud af det massive misbrug.
Claus Elgaard formåede på en både direkte og ligefrem måde, at fortælle om baggrunden for hans misbrug, og det var hele vejen igennem med et glimt i øjet, og plads til at grine.
De 50 fremmødte i Guldager Forsamlingshus fik et foredrag der gav stof til eftertanke, men de blev også godt underholdt af en foredragsholder med en fremragende formidlingsevne.
 
Fastelavnsfesten:
Det var igen et vellykket arrangement med det faste makkerpar Erik og Leif til at styre begivenhederne.
Arrangementet varede ca. 2 timer og kører efter et bestemt koncept indeholdende udpegning af de bedst udklædte, slå katten af tønden, udpegning af kattedronninger og kattekonger, og ikke mindst uddelinger af slikposer. Der hele bliver krydret med en masse sange og dans.
Sådan skal det bare være.
 
Hit med 80’erne:
Arrangementerne med Hit med 80’erne i Guldager Forsamlingshus har igennem flere år været et tilløbsstykke, hvor billetterne næsten har været udsolgt inden de blev sat til salg. Sådan var det desværre ikke i 2019. For første gang var der ikke udsolgt, men på trods af det var det en super god aften for alle der havde købt billetter.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Guldager Borgerforening meget gerne vil fortsætte med arrangementet med Hit med 80’erne, og at Hit med 80’erne også meget gerne vil spille i Guldager Forsamlingshus. Forudsætningen for at det kan lade sig gøre er, at der kan sælges 150 billetter, hvilket vi desværre må erkende ikke var muligt i 2019, og måske heller ikke er muligt fremover.
Guldager Borgerforening har derfor besluttet, at Hit med 80’erne ikke er blandt de arrangementer vi præsenterer i 2020.  
Vi håber selvfølgelig at det på et senere tidspunkt bliver muligt, at præsentere Hit med 80’er i Guldager Forsamlingshus.
 
Hold Guldager ren – den årlige affaldsindsamling
Guldager Borgerforening har igennem mange år deltaget i Danmark Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling.
Indsamlingen fandt sted søndag d. 31. marts 2019 kl. 10.00, hvor ca. 30 mødte op på Børnehusets parkeringsplads, og efterfølgende brugte et par timer på at samle affald i Guldager.
Udover at vi på den måde bidrager til at passe på vores by og på naturen, er det også vigtigt, at børn og voksne i fællesskab tilbringer nogle hyggelige timer sammen og gør en forskel for både naturen og byen. 
 
Tour de Pedal:
Der er mange traditioner i Guldager – en af dem er Tour de Pedal. Her møder 20-30 personer op 2 gange om ugen og cykler en tur sammen. Sådan har det være i flere år og sådan var det også i 2019.
Som noget nyt havde firmaet Wind And Water Technology i Guldager v/Peter Jacobsen sponseret gule veste til alle deltagere i Tour de Pedal. Der skal lyde en stor tak til firmaet, der på den måde har bidraget til trafiksikkerheden.
 
Guldagerløbet:
Guldagerløbet arrangeres sammen med SGI fitness og motion, der står for tilmelding og gennemførelsen af løbet, medens Guldager Borgerforening står for forplejningen.
Guldagerløbet har været afholdt 3 gange – det første løb var i 2017 og løbet i 2019 var den foreløbige kulmination rent tilmeldingsmæssigt – og det må også siges, at være det hidtil bedste rent arrangementsmæssigt.
Der var i 2019 tilmeldt ca. 220 løbere og det forventes, at ligeså mange tilmelder sig løbet i 2020, hvor løbet afholdes torsdag d. 4. juni 2020 – dagen før Byfesten i Guldager.
 
Sct. Hans festen ved Mølledammen:
I 2018 var det formanden for Teknik & Miljøudvalget i Esbjerg kommune, Søren Heide Lambertsen der holdt båltalen. I 2019 var det borgmester Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg kommune der holdt båltalen. Vi er meget glade for, at indflydelsesrige politikere har lyst til at komme til Guldager og holde båltalen. Vi er lidt udfordret i 2020, men mon ikke vi kan lokke en kendt lokalpolitiker eller landspolitiker til Guldager.
Den kendsgerning, at borgmester Jesper Frost Rasmussen hold båltalen i Guldager betød også, at rigtig mange valgte, at deltage i Sct. Hans festen ved Møllesøen. Ja – det er vel ikke forkert at sige, at der var rekordmange der deltog i arrangementet.
 
Juletræsfesten:
Der var tilmeldt ca. 80 børn og voksne til juletræsfesten i Guldager Forsamlingshus. Det var lidt færre end i 2018.
Julemanden var kommet til Guldager fra Grønland, og han sørgede for, at der blev danset rundt om juletræet og delt poser ud til børnene.
Der er tradition for at juletræsfesten afholdes den 1. søndag i advent kl. 10.00 om formiddagen. I 2020 er vi tvunget til at flytte arrangementet til søndag d. 6. december 2020 kl. 14.00, idet Forsamlingshuset er optaget den 29. november 2020. 
 
Byfesten 2019
Der har været holdt byfester i Guldager hvert andet år siden 1989. Guldager Borgerforening gik derfor - sædvanen tro -  i gang med, at planlægge den 16. byfest i Guldager i efteråret 2018. Det skulle vise sig, at blive mere end svært, at finde det nødvendige antal frivillige til, at planlægge og gennemføre byfesten, hvorfor det desværre var nødvendigt at aflyse den. 
Det var en mega svær beslutning, idet byfesterne har haft stor betydning for sammenholdet og fællesskabsfølelsen i Guldager, og været en begivenhed alle så frem til.
Guldager Borgerforening valgte derfor i efteråret 2019, at gøre endnu et forsøg på, at få en byfest op og stå.
Det er meget glædeligt at kunne meddele, at det er lykkedes at samle et tilstrækkeligt antal frivillige, hvorfor der holdes byfest i Guldager i perioden den 4.-5.-6. juni 2020 - startende med Guldagerløbet torsdag den 4. juni 2020.
 
Sundhedsprojekt
Guldager Borgerforening og borgere i Guldager Kirkeby har deltaget i et forskningsprojekt gennemført af Forskningsenheden for Sundhedsfremme ved SDU i Esbjerg og Center for Landdistriksforskning.
Udover Guldager Kirkeby har landsbyerne Gærum v/Vejen og Skrave v/Frederikshavn deltaget i projektet.
Projektet blev præsenteret på et seminar tirsdag den 14. maj 2019 på SDU, Esbjerg, hvor de 3 deltagende landsbyer havde et indlæg om indsatserne i deres landsbyer.
Formålet med projektet har været at undersøge, hvad der sker når det fremgår af en landsbyplan eller en lokal udviklingsplan (LUP), at man vil styrke sundhed, trivsel og tryghed.
I Guldager Kirkebys landsbyplan fremgår det, at visionen for Guldager Kirkeby bl.a. er, at være en sund landsby. Til at understøtte visionen om at styrke sundhed via motion er Guldagerringen etableret, der bl.a. består af multibanen, bålhytten og udendørs fitness på boldbanen og det aktive stisystem i Guldager Kirkeby.
Udover Guldageringen er der iværksat andre initiativer i Guldager Kirkeby der har fokus på sundhed, trivsel og tryghed. Der kan bl.a. nævnes:
Guldager Borgerforenings Tennisklub. 
SGI-Fitness og Motion. 
Tour de Pedal. 
Sundhedsprojektet. 
Guldagerløbet.
I forskningsprojektet har man set på, hvordan indsatsen kan styrkes gennem aktiv samskabelse mellem kommune og lokalsamfund.
Resultaterne i forskningsprojekt er flg.:
• »Sundhed i LUP’er er ikke kun sundhed, men også landdistriktsudvikling. Selvom forskningsprojektet havde et fokus på sundhed i udgangspunktet, så skal det forstås bredere, og sundhed omhandler også trivsel generelt.
• Der er minimalt kommunalt fokus på sundhed via LUP’er eller sundhed i landdistrikterne. 
• Man kan i landsbyerne bruge sundhed som landdistriktsudvikling, hvis man lykkes med at »tviste«, hvad fællesskaberne handler om. Dette er de tre lokalområder i forskellig grad eksempler på.
• Der er generelt en meget stor borgerinddragelse og fokus på bred involvering i fællesskabet i de tre lokalområder. 
• Den store involvering og de meget aktive lokalsamfund gør, at der er potentiale for samskabelse, men samtidig er det centralt, at lokalsamfundene selv vil vælge, hvad de engagerer sig i. 
• Kommunerne kan understøtte de lokale indsatser i højere grad, men må ikke inficere eller tromle de lokale indsatser. Der er dog lang vej endnu, før det er tilfældet, da der endnu ikke er stor kontakt eller et formaliseret samarbejde mellem kommune og lokalsamfund i forhold til sundhedsindsatsen.«
 
Guldagerringen

Projekt
Siden etableringen af aktivitetsområdet på boldbanen med en bålhytte, en multibane og fitness-redskaber har der fra flere sider været efterspurgt en legeplads for de mindste børn.
Etableringen af en legeplads vil gøre aktivitetsområdet endnu mere attraktivt, hvorfor Guldager Borgerforening besluttede at nedsætte en projektgruppe der havde til opgave at fremkomme med forslag til etableringen af en legeplads, samt at komme med forslag til Guldagerringens linjeføring.
Projektgruppen har udarbejdet en projektbeskrivelse med titlen: Projektbeskrivelse for Guldagerringen anno 2019 – leg og motion i naturen.
Projektet er delt op i 2 dele – Legepladsen og Linjeføringen af Guldagerringen.
 
Legepladsen
Der bliver tale om en naturlegeplads leveret af firmaet »Aktiv ude«, der beskriver legepladsen på flg. måde:
Legeområdet  er udformet, så der er mulighed for at børnene - både de små og de store - gennem varierede aktiviteter bliver udfordret til at udforske muligheder. Samt indgå som et supplement til de aktiviteter, der allerede findes i området.
Der er lagt vægt på udfordrende leg og aktiviteter, der kan understøtte såvel børnenes motoriske udvikling, som deres læringspallet i øvrigt, i forhold til alder og udviklingstrin. De stiliserede og lidt utraditionelle rammer giver plads til fantasien.
Legepladsen leveres i robinietræ, der kræver minimal vedligeholdelse.
 
Linjeføring
Her tænkes på en forbedring af den del af Guldargerringen, der går fra Skelbæksvejs legeplads til Guldager Møllesø, og herfra igennem Mølleskoven til Guldagervej.
Her er det planen, at der etableres en egentlig sti bestående af stabilgrus, så alle kan bruge stien.
 
Økonomi
De samlede udgifter til etablering af legepladsen og stisystemet andrager ca. 500.000 kroner.
Det er planen at de økonomiske bidrags­ydere til projektet er div. fonde og Esbjerg kommune. Herudover skal Guldager Borgerforening også bidrage med eget arbejde/økonomi. 
Det er målet at en realisering af projekterne kan påbegyndes i 2. kvartal af 2020 når finansieringen er på plads.
En forudsætning for realiseringen af projekterne er, at Esbjerg kommune og div. fonde ønsker at støtte projekterne.
 
Forskønnelse af bymidten
Det hele startede med et møde med Esbjerg kommune v/Mette Esbjerg d. 15. juni 2018, hvor der var enighed om at bymidten trænger til en forskønnelse. Der blev lagt en plan:
I uge 45 (2018) skal der lægges blomsterløg i græsarealerne i bymidten
I foråret (2019) skal der plantes grupper af træer på græsarealerne.
Planen er overholdt – vi har fået både blomsterløg og træer.
Der har været meget snak om, hvorvidt krydset er blevet forskønnet. Her har fokus ikke så meget været blomsterne, men de meget tynde birketræer, og ikke mindst de sorte poser.
Det er vores håb, at træerne vokser, og at det vil være med til, at give et lidt mere robust og ikke så vindblæst et indtryk, således at bymidten på sigt bliver forskønnet.
En væsentlig del af bymidten er Foderstoffen, der jo i den grad trænger til en opdatering. Guldager Borgerforening har derfor besluttet, at etablere et projekt gående ud på, at Foderstoffen ikke blot skal males, men også udsmykkes således, at den kan blive et vartegn – et positivt blikfang – for Guldager.
Vi håber at det lykkes at få projektet etableret i 2020, således at vi kan påbegynde arbejdet i 2021.
 
Samarbejde med Guldager Lokalråd, SGI fitness og motion og Guldager Forsamlingshus.

Samarbejde med Guldager Lokalråd
Guldager Borgerforening har etableret projektet »Pas på Guldager« sammen med Guldager Lokalråd.
Formålet med projektet er, at opfordre alle i Guldager til at gøre en indsats for, at passe på Guldager på flere områder:
 
• Deltag i arrangementer
Der er stort set altid stor opbakning til de arrangementer der afholdes i Guldager, men i 2019 har vi desværre set lidt andre signaler end vi er vant til – bl.a. lidt færre tilmeldte til juletræsfesten og for få tilmeldte til »Hit med 80’erne«, hvorfor vi ikke kan tilbyde »Hit med 80’erne« i 2020. 
Det skal dog også nævnes, at vi havde »fuldt hus« til både Fastelavnsfesten og Sct. Hans festen ved Møllesøen, så der er ikke noget éntydigt signal. 
 
• Hold Guldager ren
Vi er meget stolte over den årlige affaldsind­samling, der sender et godt signal til alle – både børn og voksne. Det er derfor meget glædeligt, at firmaet KGS Flise- og Facaderens i Guldager v/Kim Aa. Godtfredsen har tilbudt, at bidrage til at holde Guldager ren.
Firmaet tilbyder gratis at afrense områder i Guldager i de timer affaldsindsamlingen foregår. Det er en utrolig flot gestus fra det lokalt firma.
 
• Pas på de bløde trafikanter
Et andet lokalt Wind And Water Technology v/Peter Jacobsen har som nævnt tidligere i beretningen sponseret gule veste til alle deltagere i Tour de Pedal. Det er med til at trafiksikre deltagerne i Tour de Pedal, og sender også et signal om, at vi hjælper hinanden i Guldager.
 
Samarbejde med SGI-fitness og motion
Guldager Borgerforening har et tæt samarbejde med SGI-fitness & motion vedr. Guldagerløbet, der blev afholdt for 3. gang i juni 2019.  
Vi er nu i gang med planlægningen af det 4. Guldagerløb, der finder sted den 4. juni 2020 i forbindelse med byfesten.
 
Samarbejde med Guldager Forsamlingshus
Samarbejdet med Guldager Forsamlingshus har betydet, at der har været afholdt 5 arrangementer i Guldager Forsamlingshus i 2018 – koncernfesten for en række foreninger, foredraget med Claus Ellgaard, fastelavnsfesten, Hit med 80’erne og juletræsfesten.
Herudover har generalforsamlingerne i Guldager Borgerforenings Tennis Klub, Nordvest-Nyt og Guldager Borgerforening, været afholdt i Guldager Forsamlingshus.
Guldager Borgerforening ser gerne et endnu tættere samarbejde med Guldager Forsamlingshus’ bestyrelse.
 
2: GULDAGER  BORGERFORENINGS  TENNISKLUB – GBT

Nyt medlemstilbud
Efter nogle år med medlemsfremgang måtte bestyrelsen se i øjnene, at træerne ikke vokser ind i himlen. 2019 blev året, hvor medlemsfremgangen blev afløst af en mindre tilbagegang i antallet af medlemmer.
Det har fået bestyrelsen til at indføre et helt nyt medlemstilbud – Familieaftener – hvor hele familien inviteres til en aktiv aften sammen. Der er mulighed for at spille tennis, petanque og udendørs bordtennis, og ikke mindst hygge sig sammen om de forskellige aktiviteter. 
Det er noget nyt, at det også er muligt, at spille bordtennis i GBT, men ved at øge aktivitetsmulighederne håber vi, at kunne lokke flere familier ned på tennisanlægget.
Man kan jo også kombinere aktivitetsmulighederne på tennisanlægget med aktivitetsmulighederne på boldbanen – udendørs fitness og fodbold på multibanen – således, at der er gode muligheder for at tilgodese alles behov.
 
Sociale arrangementer
GBT har igennem flere år afholdt de meget populære grill-tennis/petanque arrangementer i maj og august måned. Der har altid været stor opbakning til arrangementerne, og det var også tilfældet ved arrangementet i maj mdr. i år, men vi måtte desværre aflyse arrangementet i august mdr. pga. for få tilmeldinger.
Bestyrelsen har valgt at holde fast i arrangementerne i den kommende sæson, og håber at de få tilmeldinger i august mdr. ikke er udtryk for en manglende interesse.
 
Økonomi
På trods af medlemstilbagegangen har GBT en sund økonomi med en positiv egenkapital. Det skyldes ikke mindst nogle meget trofaste sponsorer, der har støtte klubben igennem mange år. Den gode økonomi har betydet, at det ikke er nødvendigt at øge kontingenterne på trods af medlemstilbagegangen, og at det er muligt at indføre et helt nyt medlemstilbud – familieaftener.
Vi håber at det nye medlemstilbud vil trække nye medlemmer til, og være med til at øge motionsmulighederne i Guldager.   
 
Sponsorer
GBT’s hovedsponsor er NYKREDIT, der har støttet klubben igennem flere år.
Herudover har flg. sponsorer støttet GBT i 2019:
 
• Eventkokken i Guldager
• VVS Finn Qvist Jensen 
• Raaby Revision
• Hjerting Installationsforretning ApS.
• Iversen – Tømrer og snedker.
• Here2Care
 
GBT vil gerne takke sponsorerne for den støtte de har ydet klubben, og håber på et godt samarbejde i de kommende år. 
Vi vil i den forbindelse ikke undlade, at gøre vores medlemmer opmærksom på den støtte sponsorerne yder klubben, og vil opfordre medlemmerne til at støtte sponsorerne.
 
3: NORDVEST-NYT
Nordvest-Nyt nr. 100 udkom i juni 2019 i forbindelse med Sct. Hans festen ved Møllesøen. Jubilæet blev markeret i bladet ved en beskrivelse af særlige højdepunkter i bladets historie.
I det første blad der udkom i 1985 blev meningen med bladet beskrevet:
Meningen med bladet er, at det skal give borgerne information om det, der foregår i vores lokalsamfund lige nu og skabe debat om, hvad vi kunne ønske os af det fremover.
Herefter er der nævnt en række begivenheder i Guldager:
• Plantning af træer langs Guldager Byvej i 1990.
• Etablering af Guldager Borgerforenings Tennisklub i 1990
• Guldagers 700 års jubilæum i 1992
• Stiftelsen af Guldager Sognearkiv i 1995
• Kampene for at bevare Guldager skole i 2003.
• 20 grunde solgt på Nørlundvej i 2003
• Stor byggeaktivitet i Guldager i 2005.
• Esbjerg kommunes Miljøpris i 2007
• Etablering af SGI-Fitness og motion i 2007
• Ny skole i Guldager i 2011.
• Indvielse af Guldagerringen i 2015
• Cykelsti til Hjerting i 2016
• Forskønnelse af bymidten i 2018
• Udvidelse af Esbjerg International School i 2019.
Der kunne have været nævnt endnu flere begivenheder bl.a. lukningen af brugsen i Guldager i 1989, lukningen af Stinnes butik i 2000, kampene for at bevare Guldager skole i 2007 og 2011, etablering af Agenda 21 i Guldager i 2000, vedtagelsen af landsbyplanen for Guldager Kirkeby i 2011, udbygningen på Guldagergårdsvej i 2009 m.m. 
Der er således sket utrolig meget i Guldager siden 1985, men det er ikke altid vi tænker over det, med mindre vi bliver mindet om det. Og her er det godt at have et blad der fastholder de mange begivenheder.
Ole Schultz har været formand for bladet siden 1988, og han blev i den sammenhæng portrætteret i blad nr. 100 – Ole Schultz – en ildsjæl i Guldager. Der skal lyde en meget stor tak til Ole for hans stor indsats igennem de mange år.   
 
Indhold i 2019
Der er i 2019 udkommet 3 numre af Nordvest-Nyt, der har indeholdt en række informationer om forskellige aktiviteter i Guldager.
 
I »Fastelavns-nummeret« var der udover Guldager Borgerforenings beretning bl.a. et indlæg fra  GBT, et indlæg om foredraget med Claus Elgaard i Guldager Forsamlingshus, samt information om udvidelsen af Esbjerg International School.
I »Sct. Hans nummeret« var der bl.a. beretningen fra Guldager Lokalråd, et indlæg om forskønnelse af bymidten, et portræt af Ole Schultz, nyt fra Guldager Kirkegård, en virksomhedsprofil om Kathrinelund samt en beskrivelse af, hvad der har stået i Nordvest-Nyt siden 1985.
I »Julenummeret« var der bl.a. indlæg fra Guldager Sognearkiv. Guldager lokalråd samt information om bymidtens forskønnelse samt et indlæg om udbygningen af Guldagerringen..
 
Annoncører:
Nordvest-Nyt har nogle meget trofaste annoncører, som vi takker mange gange for den støtte de har ydet i 2019.
 
Eventkokken.dk
Thomas’ køreskole
Reksle Fodpleje
KGS Flise og Facaderens
Tarp Bageri
Raaby Revision
VVS Finn Qvist Jensen
Hos Charlotte
Brunos Autoservice
Høgholm
Guldager Menighedsråd
GBT
 
4. GULDAGER SOGNEARKIV
Når vi i Guldager Sognearkiv ser tilbage på året 2019, er det både med lettelse og tilfredshed. Ingen flytning, ikke vand i lokalerne, men et roligt år, hvor vi kunne koncentrere os om arkivarbejdet.
Det er i årets løb blevet til indregistrering af over 70 billeder, der er oprettet 11 nye arkivfonde samt registreret nyt materiale til allerede eksisterende arkivfonde.      
I sommeren 2019 modtog vi en speciel aflevering fra en nordjysk dame, hvis farmor var født og døbt i Guldager. Hun afleverede et malet portræt, et fotoalbum forsynet med navne og stednavne samt en poesibog fra farmoderens højskoleophold og en fin oversigt over slægten. Sidst på året modtog vi fem »Udklipsbøger/erindringsmapper« fra SGI-Veteranerne ved Erna og Ernst Vedstesen. Alt flot ordnet og sat ind. Derudover har vi modtaget nogle mindre afleveringer.
Vi har i år haft den glæde, at vores besøgstal i arkivet er steget. Vi har haft besøg af et par klasser fra EIS, Esbjerg International School. Guldager Borgerforenings bestyrelse har aflagt besøg, og der har været en del andre gæster, nogle for at søge oplysninger, andre for at besøge os og se arkivet. Uanset ærinde er vi altid glade for at få gæster. Vi kan i den forbindelse nævne, at vi kunne være behjælpelige med oplysninger vedrørende Guldager Transformatorforening.
I anledning af Arkivernes Dag lavede vi en fotoudstilling om udviklingen i Guldagers bymidte med fotos fra krydset, brugsforeningen, kirken og det tidligere kommunekontor.
Først på året blev vi opfordret til at skrive en artikel til »Omslaget«, det er Sammenslutningen af Lokalarkivers blad, om hvordan vi samarbejdede med i vores tilfælde EIS, når der var arkivernes dag, så mange mennesker så vores udstilling.
Senere havde det lokale blad NordvestNyt jubilæum, idet blad nr. 100 udkom. I den anledning lavede vi en jubilæumsfotokavalkade med billeder fra hvert årti begyndende med 1. årgang nr. 1 1985 til 34. årgang nr. 100 2019.
Sidst på året skrev vi en artikel til NordvestNyt »En kanontransport« »Kanonrørene på Guldager Station.«
Det blev ikke et år, hvor vi deltog i kurser, men traditionen tro var arkivet repræsenteret ved det årlige årsmøde i marts og ved Nytårskuren.
Til slut vil vi sige tak til bestyrelse og personale på EIS for husly og venlighed, til de mennesker, der har tænkt på os og afleveret materiale til arkivet og vore gæster, der har vist interesse for det, vi laver. En særlig tak til Henry Jensen for alle hans besøg og den store hjælp, han yder, når personer og steder på gamle fotografier skal identificeres og de begivenheder, han kan berette om. 
  Vores nytårsønske for det kommende år er, at 2020 må blive lige så godt et år for arkivet som 2019.
 
5: GULDAGER  LOKALRÅD
Guldager Lokalråd varetager det lokalpolitiske arbejde i Guldager. Lokalrådet har i 2019 primært haft fokus på de trafiksikkerhedsmæssige forhold og boligudbygningen i Guldager.
Lokalrådet har besluttet at prioritere nedenstående indsatsområder i 2020. 
• Pendlertrafikken                
• Boligudbygning
• Guldagervej                                                 
• Præstemarksvej                
• Guldagervej                        
• Cykelsti til Hjerting              
• Frøkjærvej 
Guldager Lokalråd holder Årsmøde i foråret 2020 og i den forbindelse vil der i beretningen mere udførligt blive beskrevet, hvordan året 2019 har formet sig. 
 
6: AFSLUTNING
Guldager Borgerforening har indtil videre planlagt følgende aktiviteter i 2020: 
• Fastelavnsfesten, 
• Sct. Hans festen ved Mølledammen
• Juletræsfesten
• Affaldsindsamlingen
• Tour de Pedal
• Fællesspisning.
• Portvinssmagning.
• Byfesten 2020
• Guldagerløbet 2020
• Pas på Guldager
• Udsmykning af foderstoffen
• Guldagerringen – etablering af 
legeplads og ny linjeføring.
 
Vi prøver som et nyt arrangement at etablere fællesspisning i bålhytten 3 gange i løbet af sommeren 2020. Tanken er at alle inviteres til at spise sammen, og at vi hygger os sammen i nogle timer. Herudover har vi planlagt portvinssmagning den 5. marts 2020.
Bestyrelsen har igen i 2020 lagt op til et højt aktivitetsniveau på trods af, at det i forbindelse med Byfesten 2019 har været svært, at skaffe frivillige hjælpere, og på trods af at deltagerantallet ved nogle af arrangementerne har været faldende.
Vi er overbevist om, at der er behov for et højt aktivitetsniveau i Guldager, og selvom byen ændrer sig fra, at være en traditionel landsby til, at være et mix mellem en landsby og en forstad, er det vores opfattelse, at der fortsat vil være behov for både arrangementer og lokale initiativer.
Ligesom Guldager ændrer sig, skal Guldager Borgerforening også ændre sig. Vi kan ikke længere forvente, at alle møder op når vi kalder. Vi skal tænke anderledes – bl.a. via outsourcing, etablering af partnerskaber og indgåelse af samarbejdsrelationer.
Det har vi gjort i forbindelse med Byfesten 2020, hvor vi har indgået en aftale med det lokale firma i Guldager Lejpartytelt vedr. bl.a. opgaverne i teltet. Det har betydet at de frivillige hjælpere kan koncentrere sig om de mange andre aktiviteter ved Byfesten.
Når det er sagt er det også vigtigt at holde fast i, at det frivillige arbejde er noget meget centralt i forbindelse med lokale arbejde og de lokale initiativer, som vi skal værne om. Det er det frivillige arbejde der giver sammenhold og fællesskabsfølelse. 
 
p.b.v.
Jørn Gade Petersen
Kiva Grafisk