Guldager Borgerforenings beretning for året 2020

Beretningen for året 2020 er opdelt i følgende afsnit:
 
1. Bestyrelsen
2. Guldager Borgerforenings Tennisklub – GBT
3. Nordvest-Nyt
4. Afslutning
 
1: BESTYRELSEN
Guldager Borgerforenings bestyrelse har i 2020 beskæftiget sig med flg. forhold:
 
Arrangementer
Guldagerringen
Forskønnelse af bymidten
Samarbejde med Guldager Lokalråd, SGI-fitness og motion og Guldager Forsamlingshus
 
Arrangementer
I 2020 har der været afholdt 3 arrangementer: Fastelavnsfesten, Fællesspisning og Affaldsindsamling, Der er blevet aflyst 5 arrangementer pga. Covid-19: Tour de Pedal, Guldagerløbet, Byfesten, Sct. Hans festen ved Møllesøen og Juletræsfesten.
Først lidt om de arrangementer der blev gennemført i 2020.
 
Fastelavnsfesten:
Arrangementet forløb planmæssigt og til stor tilfredshed for de fremmødte børn, der næste alle var udklædte.
I løbet af de 2 timer arrangementet varede blev de bedst udklædte børn udpeget, der blev slået katten af tønden og fundet både kattedronninger og kattekonger, og der blev ikke mindst uddelt slikposer.
Herudover sørgede Erik og Leif for, at der blev sunget en masse sange og danset i de 2 timer arrangementet varede.
 
Fællesspisning:
Mange af de arrangementet Guldager Borgerforening afholder er kendetegnet ved, at være traditionelle arrangementer der bliver gentaget år efter år. Det drejer sig om Fastelavnsfesten, Affaldsindsamlingen, Tour de Pedal, Byfesten, Sct. Hans festen ved Møllesøen og ikke mindst Juletræsfesten.
Det er arrangementer der er årligt tilbagevendende – bortset fra Byfesten som vi afholder hvert andet år. Der er arrangementer for alle aldersgrupper der er med til, at brande Guldager som en landsby med mange traditioner og mange værdier.
Der er noget godt og trygt ved, at vi samles om det kendte – det alle forbinder med, at bo i en landsby, hvor vi samles, når vi bliver kaldt af huse.
Men der er også behov for nye arrangementer – nye initiativer som kan være med til at udvikle fællesskabet, og som kan være med til, at gøre det endnu mere spændende, at bo i en landsby i udkanten af Esbjerg kommune.
I år forsøgte vi os med et nyt arrangement – Fællesspisning i Bålhytten. Vi indgik i et samarbejde med Meny i Hjerting, der leverede maden, og inviterede alle i Guldager til fællesspisning 3 gange i løbet af sommeren/efteråret.
Det blev utrolig hyggeligt med i gennemsnit ca. 30 deltagere, hvor vi tilbragte et par timer sammen.
Arrangementerne fik mange positive tilbagemeldinger og det blev derfor besluttet, at succesen skal gentages i 2021, hvor der vil blive afholdt 3 fællesspisninger i sommerens løb. 
 
Hold Guldager ren – den årlige affaldsindsamling
Guldager Borgerforening har igennem mange år deltaget i Danmark Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling.
Indsamlingen skulle have fundet sted søndag d. 26. april 2020, men blev pga. Covid-19 udsat til lørdag d. 19. september 2020  kl. 10.00.
Som noget nyt valgte vi at gå i samarbejde med SGI-fitness og motion, hvilket betød at der var mellem 70-80 deltagere i affaldsind­samlingen.
Det blev også besluttet, at arrangementet startede ved Bålhytten, hvor det hele begyndte med kaffe og rundstykker inden indsamlingen af affald gik i gang. 
Affaldsindsamlingen forløb så godt, at der var enighed om at fortsætte samarbejdet med SGI fitness-og motion i 2021, samt at påbegynde indsamlingen ved bålhytten.
Herefter lidt om de arrangementer der pga. covid-19 blev aflyst.
 
Aflyste arrangementer
Tour de Pedal, Guldagerløbet, Byfesten, Sct. Hans festen ved Møllesøen og Juletræsfesten blev alle aflyst.
Vedr. Tour de Pedal forsøgte vi os med en enkelt tur d. 6. juni 2020, hvor der kun måtte deltage 10 personer. Det blev en god tur, men det blev kun til den ene tur.
Planlægningen af de mange aflyste arrangementer var stort set på plads – aftalerne med de berørte parter var underskrevet – men det var desværre ikke muligt at gennemføre arrangementerne.
Erfaringerne viser at det koster lige så meget arbejde at aflyse et arrangement, som det koster at gennemføre et arrangement, og at tilfredsstillelsen ved at gennemføre arrangementerne er meget vigtig både for det frivillige arbejde og for lokalsamfundet.
Vi kan derfor næsten ikke vente på, at komme i gang igen med vores arrangementer – men vi må bare erkende, at det først bliver muligt at samles igen, når myndighederne giver tilladelse til det, og ikke mindst når vi er trygge ved at samles igen. Hvornår det bliver må tiden vise.  
 
Guldagerringen
I Guldager Borgerforenings beretning for 2019 fremgik flg. vedr. Guldagerringens fase 2, der omhandler etableringen af en legeplads på boldbanen og forbedring af linjeføringen af Guldagerringen:
 
Legepladsen
Der bliver tale om en naturlegeplads leveret af firmaet »Aktiv ude«, der beskriver legepladsen på flg. måde:
Legeområdet  er udformet, så der er mulighed for at børnene - både de små og de store - gennem varierede aktiviteter bliver udfordret til at udforske muligheder. Samt indgå som et supplement til de aktiviteter, der allerede findes i området.
Der er lagt vægt på udfordrende leg og aktiviteter, der kan understøtte såvel børnenes motoriske udvikling, som deres læringspallet i øvrigt, i forhold til alder og udviklingstrin. De stiliserede og lidt utraditionelle rammer giver plads til fantasien.
Legepladsen leveres i robinietræ, der kræver minimal vedligeholdelse.
 
Linjeføring
Her tænkes på en forbedring af den del af Guldagerringen, der går fra Skelbæksvejs legeplads til Guldager Møllesø, og herfra igennem Mølleskoven til Guldagervej.
Her er det planen, at der etableres en egentlig sti bestående af stabilgrus, så alle kan bruge stien«
Det var målet, at realiseringen af projektet skulle påbegyndes i 2. kvartal af 2020, men omstændighederne taget i betragtning er vi meget stolte over, at kunne oplyse, at realiseringen af projektet påbegyndes i 1. kvartal af 2021, og forventes afsluttet i foråret 2021.
Det er således lykkedes at få finansieringen på de ca. 530.000 kr. på plads. Der er således givet tilsagn om støtte fra flg. bidragsydere:
 
Esbjerg kommune 171.750 kr.
SE Vækstpulje 50.000 kr.
Lida og Oskar Nielsens fond 25.000 kr.
Claus Sørensens fond 25.000 kr.
Nordea-fonden 50.000 kr.
Esbjerg fonden 25.000 kr.
Alice og Tage Sørensens fonden 50.000 kr.
Friluftsrådet  60.000 kr.
GBT 25.000 kr.
Eget arbejde 50.000 kr.
I alt 531.750 kr.
 
Den kendsgerning at finansieringen er på plads har betydet, at arbejdet med etableringen af legepladsen og stien går i gang i det første kvartal af 2021 og forventes afsluttet april/maj 2021.
 
Guldagerringen – fase 3
Når legepladsen og stien er etableret er vi færdige med fase 1 og 2 af Guldageringen, og vi skal nu tage stilling til om vi skal gå i gang med, at gennemføre fase 3, der bl.a. omhandler den del af stien der ligger mellem Nørlundvej og Guldagergårdsvej og fortsætter til Jakob Sørensens vej. Her er der nogle fine grønne områder, hvor det oprindeligt var tanken, at placere flere aktivitetsområder.
Fase 3 indeholder også etablering af shelters mm. ved Møllesøen.
Inden vi går i gang med at etablere fase 3 vil det være helt naturligt, at undersøge om der fortsat er behov og interesse for etablering af flere aktivitetsområder på de grønne områder, samt ikke mindst at vurdere, hvad aktivitetsområderne skal indeholde, ligesom det skal undersøges om der er behov for etablering af shelters mm. ved Møllesøen.
Uanset om fase 3 gennemføres eller ej kan vi konstatere, at store dele af visionerne om Guldagerringen, der første gang blev formuleret på et borgermøde i Guldager Forsamlingshus i 2010, og som udgør en stor del af landsbyplanen for Guldager Kirkeby, nu er blevet til virkelighed.
Det kan vi godt tillade os at være lidt stolte over.
En af tovholderne på projektet har været Kristian Bertelsen, der har ydet en meget stor indsats i forbindelse med realiseringen af projektet.
 
Forskønnelse af bymidten
Vi har jo i flere sammenhænge påpeget, at vi er stolte over at bo Guldager, men at vi absolut ikke er stolte over bymidten, der i den grad har brug for en forskønnelse.
Vi overbeviste Esbjerg kommune i 2018 om, at bymidten trængte til en forskønnelse, hvorfor der blev udarbejdet en plan indeholdende lægning af blomsterløg i græsarealerne og plantning af grupper af birketræer i bymidten.
Planen blev realiseret i efteråret 2018/foråret 2019 og vi må konstatere, at det ser rigtig godt ud i foråret, når de gule påskeliljer blomstrer. Der er imidlertid fortsat meget delte meninger om birketræerne, der er meget tynde, og som har haft svært ved at modstå vind og vejr. Vi havde håbet at det blev lidt bedre i 2020, men det ser ud til at vi fortsat skal have lidt tålmodighed inden træerne vokser til.
Vi har fortsat en plan gående ud på, at Foderstoffen skal udsmykkes således, at den kan blive et vartegn for Guldager. Vi har indhentet tilladelsen fra indehaveren af Foderstoffen, men vi må erkende at vi ikke er kommet længere med projektet i 2020. Der er imidlertid ingen tvivl om, at arbejdet fortsætter i 2021 – idet Foderstoffen ser mere og mere grå og trist ud.
Samarbejde med Guldager Lokalråd, SGI fitness og motion og Guldager Forsamlingshus
 
Samarbejde med Guldager Lokalråd
Der er et meget tæt samarbejde med Guldager Lokalråd, der i 2020 primært har haft fokus på flg. områder:
 
• Dagligvarebutik – Aldi
• Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger
• Boligudbygning
• Pas på Guldager
 
De nævnte områder beskrives nærmere i Guldager Lokalråds beretninger for 2019/ 2020.
Det skal dog i denne sammenhæng nævnes, at det er meget tilfredsstillende:
 
• at der åbnes en dagligvarebutik i Guldager i slutningen af 2021.
• at der er etableret en tunnel fra Guldager til Sønderris.
• at der er etableret en midterhelle ved Guldagergårdsvej/Guldagervej.
 
Samarbejde med SGI-fitness og motion
Guldager Borgerforening har også et tæt samarbejde med SGI-fitness & motion vedr. Guldagerløbet og Affaldsindsamlingen.  
Guldagerløbet blev som nævnt aflyst pga. Covid-19, men samarbejdet vedr. affaldsind­samlingen blev gennemført med meget stor succes.
 
Samarbejde med Guldager Forsamlingshus
Samarbejdet med Guldager Forsamlingshus har betydet, at der har været afholdt 1 arrangement i Guldager Forsamlingshus i 2020. Det har været et år, hvor det desværre ikke har været muligt, at afholde det samme antal arrangementer som i de foregående år.
Når myndighederne giver tilladelse til det vil vi igen placere en række arrangementer, fester mm. i Guldager Forsamlingshus.
Guldager Borgerforening ser fortsat gerne et endnu tættere samarbejde med Guldager Forsamlingshus bestyrelse.
 
2: GULDAGER  BORGERFORENINGS  TENNISKLUB – GBT

30 år
Guldager Tennisklub – GBT – så dagens lys på en stiftende generalforsamling i Guldager Forsamlingshus den 14. august 1990.
En gruppe frivillige i Guldager med den nuværende formand Kjeld Holm i spidsen ønskede at etablere en tennisklub i Guldager. Efter et møde med daværende borgmester A.K. Nielsen stillede Esbjerg kommune det areal, hvor tennisbanerne ligger, gratis til rådighed til etablering af de 2 tennisbaner.
Det har været 30 begivenhedsrige år, hvor det både har været muligt, at køre med de samme kontingentsatser og etablere en sund økonomi. Det har også været muligt at opretholde en vis kontinuitet i bestyrelsen, idet 3 af de bestyrelsesmedlemmer der var med til at starte GBT fortsat er med i bestyrelsen.
GBT har altid stået på 2 ben – udvikling og sikker drift – hvilket bl.a. har betydet, at antallet af medlemmer har været rimelig stabil i de sidste 10-15 år. Klubben har igennem årene udviklet sig til næsten udelukkende at være et tilbud til motionister, og bidrager herigennem aktivt til den landsdækkende kampagne »Bevæg dig for livet« 
GBT har igennem de 30 år været et stort aktiv for Guldager både som et idrætstilbud, men også som et samlingssted, hvor man har mulighed for at mødes og hygge sig.     
 
Medlemsnedgang
Vi nåede ikke at åbne tennisbanerne før Covid-19 ramte Danmark den 11. marts 2020. Det kunne ikke undgå at påvirke medlemstegningen, men det har været meget positivt, at medlemsnedgangen har været relativ minimal – ca. 10 %.
At medlemsnedgangen ikke har været større kan bl.a. skyldes, at mange af klubbens medlemmer er meget loyale og ønsker at støtte klubben, men også at det er rart at komme ud og bevæge sig i disse tider.
Vi er meget fortrøstningsfulde i forhold til sæsonen 2021, hvor vi håber at kunne vende medlemsnedgangen til en mindre medlemsfremgang.
 
Sociale arrangementer
Der har været afholdt 1 grilltennis/petanque arrangement d. 20. august 2020, hvor der deltog ca. 25 personer, der enten spillede tennis eller petanque. Arrangementet forløb tilfredsstillende.
Vi planlægger hvert år at afholde 2 gilltennis/petanque arrangementer, men det var desværre kun muligt at afholde 1 arrangement i år pga. forsamlingsforbuddet.
 
Nyt projekt
Bestyrelsen har udarbejdet et nyt projekt - »Etablering af mindre kultur- og aktivitetshus i Guldager«
Projektets ide er at etablere et mindre kultur- og aktivitetshus ved at udbygge klubhuset, og tilbyde aktiviteter som dart, kort, brætspil, bordtennis m.v. for alle aldersgrupper.
Det er som udgangspunkt meningen, at aktiviteterne tilbydes alle borgere i Guldager som et åbent tilbud, hvor alle kan møde op og deltage i aktiviteterne.  
Budgettet er på 170.000 kr. 
Projektbeskrivelsen og ansøgning om fondsmidler er fremsendt til Nykredit-fonden, der forventes at tage stilling til ansøgningen i april 2021.
Såfremt ansøgningen imødekommes forventes udbygningen af klubhuset at stå klar i efteråret 2020, hvorefter vi kan tilbyde de nye aktiviteter med virkning fra 2022.
 
Sponsorer:
GBT’s hovedsponsor er NYKREDIT, der har støttet klubben igennem flere år.
Herudover har flg. sponsorer støttet GBT i 2020:
• Eventkokken i Guldager
• VVS Finn Qvist Jensen 
• Raaby Revision
• Hjerting Installationsforretning ApS
• Iversen – Tømrer og snedker.
• Here2Care
GBT vil gerne takke sponsorerne for den støtte de har ydet klubben, og håber på et godt samarbejde i de kommende år. 
Vi vil i den forbindelse ikke undlade, at gøre vores medlemmer opmærksom på den støtte sponsorerne yder klubben, og vil opfordre medlemmerne til at støtte sponsorerne.
 
3: NORDVEST-NYT
Nordvest-Nyt har været ramt hårdt af Covid-19 situationen, idet bladet indholdsmæssigt beskæftiger sig meget med de arrangementer der afholdes i Guldager.
Bladet er således temamæssigt bygget op over de 3 arrangementer – Fastelavnsfesten, Sct. Hans festen ved Møllesøen og Juletræs­festen.
Da 2 af disse arrangementer er blevet aflyst har det også haft den konsekvens, at  Nordvest-Nyt ikke er udkommet.
Men i starten af 2020 lykkes det i forbindelse med Fastelavnsfesten, at få udgivet et nummer af Nordvest-Nyt, hvor indholdet var flg.
Guldager Borgerforenings beretning, et indlæg fra GBT om et nyt tilbud, et indlæg om et samarbejde mellem Guldager Borgerforening og KGS Flise og Facaderens i Guldager og nyt fra Guldager Kirke.
Vi håber selvfølgelig at det bliver muligt at udgive Nordvest-Nyt 3 gange i 2021 – men det hele afhænger jo af om det er muligt at gennemføre de planlagte arrangementer. 
 
Annoncører:
Nordvest-Nyt har nogle meget trofaste annoncører, som vi takker mange gange for den støtte de har ydet i 2019.
Eventkokken.dk
Thomas’ køreskole
Reksle Fodpleje
KGS Flise og Facaderens
Tarp Bageri
Raaby Revision
VVS Finn Qvist Jensen
Hos Charlotte
Brunos Autoservice
Høgholm
HB Begravelse
Guldager Menighedsråd
GBT


4: GULDAGER SOGNEARKIV
Så er et meget specielt år i Guldager Sognearkivs historie afsluttet. Et år i coronaepidemiens skygge, et år præget af nedlukning og restriktioner, der har gjort dagene i arkivet noget anderledes.
2020 startede på vanlig vis. Vi deltog i kursus i Hellehallerne i slutningen af januar og starten af februar. I februar lavede vi en lille billedudstilling med billeder fra det gamle Guldager. Den blev vist til Borgerforeningens generalforsamling. Der var stor interesse for den, og vi fik gjort opmærksom på arkivet. Så kom nedlukningen i marts. Vi nåede lige inden at deltage i årsmødet på Byhistorisk Arkiv. 
Vi vedtog i arkivet at følge myndighedernes retningslinjer vedrørende fremmøde, åbnings­tider og besøgende, så resten af året blev stille. Vi mødtes i arkivet, når det var tilladt, arbejdede med arkivering og besvarede henvendelser, der kom pr. mail.
Vores håb nu, hvor nedlukningen for arkivet stadig gælder, er, at vi snart kan vende tilbage til normale tilstande igen.
Tak til EIS for husly og hjælpsomhed, de der har tænkt på os og afleveret materiale til arkivet samt vore gæster, der har vist interesse for det arkivet laver.
 
5: AFSLUTNING
Guldager Borgerforening har planlagt følgende aktiviteter i 2021: 
• Fastelavnsfesten
• Affaldsindsamlingen
• Tour de Pedal 
• Sct. Hans festen ved Møllesøen
• Fællesspisning.
• Guldagerringen – indvielse af legeplads og linjeføring.
• Juletræsfesten
• Udsmykning af Foderstoffen
 
Én ting er planlægning – noget andet er gennemførelse. Det har vi i den grad lært i 2020, og vi kan jo på nuværende tidspunkt konstatere, at det ikke har været muligt at gennemføre Fastelavnsfesten pga. forsamlingsforbuddet, men at det heldigvis har været muligt at gennemføre Affaldsindsamlingen, og at Tour de Pedal også gennemføres som planlagt.
Det er desværre også nødvendigt at aflyse Sct. Hans festen ved Møllesøen, men vi håber det bliver muligt at gennemføre fællesspisninger.
 
p.b.v.
Jørn Gade Petersen
Kiva Grafisk