Guldager Lokalråds beretning 2015/16

Beretningen er delt op i flg. områder:
• Lokalrådsmøder
• Trafik
• Velkomstambassadør
• Høringssvar vedr. biblioteksstruktur
• Høringssvar vedr. Sektorplanen for ­Skoleområdet
• Esbjerg kommunes ildsjælepris
• Møde med Økonomiudvalget.
• Møde med Bygge- og Teknikudvalget
• Møde med Vej & Park
• Fremtidige opgaver

Lokalrådsmøder
Der har i 2015/2016 været afholdt 3 lokalrådsmøder.
Lokalrådsmøderne har fundet sin endelige form, idet vi udover at fokusere på de ind­sats­­områder der har betydning for Guldagers udvikling, også gensidigt informerer hinanden om de forhold der rører sig i de foreninger der udpeger lokalrådsmedlemmerne.
Herigennem sikres en god dialog og et godt samarbejdsklima mellem GL og foreningerne i Guldager, hvor arbejdsfordeling og forventningsafstemning er nøgleordene.
Det er meget vigtigt at GL i forhold til det lokalpolitiske område er talerør for alle i Guldager. Det giver den største gennemslagskraft i forhold til det politiske og administrative system.

Trafik
GL har også i 2015/16 valgt trafikken som et strategisk indsatsområde. Det skyldes ikke mindst at trafikken har stor betydning for alle i Guldager, men det skyldes også, at der fortsat er en række udfordringer på dette område.
Vi har særligt haft fokus på følgende områder:
• Trafikmængden
• Tung trafik
• Sikre skoleveje
• Præstemarksvej

Trafikmængden
Det er helt åbenlyst for alle i Guldager, at den gennemkørende trafik er voldsom - især om morgenen og sidst på eftermiddagen.
Der er tidligere gennemført trafiktællinger, der har dokumenteret dette. GL har i perioden 21.-23. september 2015 foretaget en ny trafiktælling, der viser at den gennemsnitlige trafikmængde pr. time er 629 biler i perioderne 7.00-9.00 og 15.00-17.00.
Trafiktællingen er foretaget af beboerne i andelsforeningen på Skoletoften, som vi skylder en stor tak for indsatsen.
Vi forventer en stigning i antallet af gennemkørende trafik i de kommende år, idet udbygningen i Hjerting alt andet lige vil betyde en forøgelse af trafikmængden.
Vi har brugt utrolig mange kræfter på at overbevise politikere og embedsmænd om, at der skal ske noget på dette område.
Vi har mødt stor forståelse, men ingen handling. Det kan vi ikke blive ved med at acceptere.

Tung trafik
GL ønsker et gennemkørselsforbud for lastbiler på Guldagervej.
Esbjerg kommune har i den forbindelse gennemført en gennemkørselsanalyse den 11. juni 2015 i tidsrummene kl. 7.00-9.00 og 15.00-17.00 på Guldagervej. Der blev i alt registreret 5 gennemkørende lastbiler, hvorfor Esbjerg kommune og Færdselspolitiet ikke ønsker at etablere et gennemkørselsforbud.
I den trafiktælling GL har foretaget i perioden den 21.-23. juni 2015 er der registreret i gennemsnit 26 lastbiler på Guldagervej i tidsrummene kl. 7.00-9.00 og kl. 15.00-17.00.
Vi må erkende at der bliver endog meget svært at få etableret et gennemkørselsforbud for lastbiler på Guldagervej.

Sikre skoleveje
Etableringen af den nye skolestruktur betyder, at der er 1 skole med 3 afdelinger i det område GL dækker. Det gør det hele mere kompliceret og mindre gennemsigtigt, idet vi ikke blot skal være opmærksomme på, hvilke afdelinger børnene skal frekventere, men også på flytninger til andre afdelinger.
Trafiksikkerhedsmæssigt er der 2 store udfordringer:
• Vejstrækningen fra Guldager Kirkeby til Hjerting.
• Rundkørslen i Tarp.
Hvis man påregner at der er nogle børn i Guldager Kirkeby og Guldager st. der skal gå i skole i afdelingen i Hjerting skal der etableres en cykelsti fra Guldager Kirkeby til Hjerting.
Hvis man påregner at der er nogle børn i Guldager st. og Guldager Kirkeby der skal gå i skole i afdelingen i Bryndum skal rundkørslen i Tarp trafiksikres evt. ved en tunnel.
Det er uholdbart at kræve at børnene skal benytte stisystemer, der kræver at de skal ud på lange omveje for at komme i skole. Børnene benytter kortest mulig vej for at komme i skole, ligesom voksne benytter kortest mulig vej for at komme på arbejde.

Præstemarksvej
GL har modtaget en borgerhenvendelse og en henvendelse fra SGI-Samvirke vedr. trafikproblemerne på Præstemarksvej fra Tarphagevej til Guldager Idrætscenter. Der er tale om en meget smal vejstrækning, hvor der er en blanding af hårde og bløde trafikanter.
Der er vedtaget en lokalplan for området - lokalplan 278 - der anviser en løsning på problemet ved, at etablere en ny vej fra rundkørslen ved Sønderris til Guldager Idrætscenter. Det bliver en meget dyr løsning, der ikke er realistisk.
Herudover peges der på en kombineret gang- og cykelsti langs Præstemarksvej fra Guldager Idrætscenter til cykelstierne lige før Tarphagevej.
GL ønsker at der findes en løsning på problemerne der adskiller den bløde og den hårde trafik.

Velkomstambassadør
Esbjerg kommune har udarbejdet et magasin med titlen »Hvor skal jeg bo?«.
Guldager er i den sammenhæng profileret, og der er udpeget en velkomstambassadør potentielle nye tilflyttere kan kontakte for at få mere viden om landsbyen.
Henning Tholund er udpeget til velkomst­ambassadør i Guldager.

Høringssvar om biblioteksstruktur
GL indsendte den 14. maj 2015 et høringssvar om den fremtidige biblioteksstruktur i Esbjerg kommune, hvor vi advarede mod en lukning af biblioteket i Sædding Centret.
Der er ikke behov for en yderligere centralisering af området, idet mange ældre borgere i Guldager har stor glæde af et lokalt bibliotek.

Høringssvar vedr. sektorplan for ­skoleområdet
GL indsendte den 7. december 2015 et høringssvar vedr. sektorplanen for skoleområdet, hvor vi gav udtryk for, at vi er rystede over at det indarbejdes i sektorplanen, at man kan flytte børn – ikke mindst fordi man fra politisk side har lovet det modsatte.

Esbjerg kommune Ildsjælepris
GL indstillede sammen med Guldager Borgerforening, GBT og Guldager Sognearkiv  Kristian Bertelsen til Esbjerg kommunes ild­sjæ­lepris.
Begrundelsen er det store arbejde Kristian har ydet igennem de sidste 10-12 år i Guldager på en række områder.
Kristian fik desværre ikke ildsjæleprisen, hvilket var uforståeligt for os der bor i Guldager.

Møde med Økonomiudvalget
Mødet med økonomiudvalget blev afholdt d. 11. juni 2015. På mødet blev følgende problemstillinger berørt:
• Landsbyplan – Guldagerringen
• Udviklingen i Guldager
• Sikre skoleveje ved Guldager
Vedr. Guldagerringen takkede GL på vegne af Guldager Borgerforening for de 100.000 kr. man har fået af lokalrådspuljen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Herudover gav GL også på vegne af Guldager Borgerforening udtryk for frustration over den proces der har været i forhold til kommunes behandling af sagen, hvor der gentagne gange er blevet stillet øgede krav fra kommunes side,  bl.a. i forbindelse af lejeaftalen af den gamle boldbane.
Esbjerg kommune har ikke andre planer for udviklingen af Guldager end landsbyplanen. Der er ikke planer om fremrykningen af byggemodningen på Frøkjærvej.
GL ønsker en cykelsti mellem Guldager og Hjerting.  Økonomiudvalget oplyste at der for nuværende ikke er midler til cykelstier.

Møde med Teknik- og Byggeudvalget
Mødet med Teknik- og Byggeudvalget blev afholdt den 15. april 2016. På mødet blev følgende punkter berørt:
• Trafikmængden igennem Guldager
• Tung trafik igennem Guldager
• Bybusser – oplæg til ny rutenet.
• Guldagerringen fase 1 + 2.
• Trafiksikkerheden på Præstemarksvej.
• Stabilisering af ridesti i Mølleskoven v/Guldager Møllesø.
Der foreligger endnu ikke referat mødet, men det blev besluttet at Vej & Park skal udarbejde et oplæg til placering af chikanerne på Guldagervej.
Det blev også besluttet at udvalget skal besigtige Præstemarksvej, ligesom der blev  udtrykt forståelse for etablering af en bom fra Guldagervej til den gamle boldbane og beskæring af træerne op mod Guldagervej.

Møde med Vej & Park
GL har været til møde med Vej & Park den 16. marts 2016.
Der er tale om et årligt samarbejdsmøde, hvor Vej & Park orienterer lokalrådene om de projekter der enten er igangsat eller skal igangsættes. Herudover har de enkelte lokalråd mulighed for at fremsætte punkter til dagsordenen

GL ønskede at drøfte:
• Gennemkørselsanalyse og efterfølgende trafiktælling i Guldager.
• Sikkerhed i tunnellerne under Guldagervej og Tarphagevej
• Natbus – opfølgning fra ­dialogmødet i 2015.
• Sikkerheden på Præstemarksvej.
• Stabilisering af ridesti i Mølleskoven v/Guldager Møllesø.
• Stående vand på Guldager Byvej efter ­kraftig regn.
Det er Vej & Parks opfattelse at den beskrevne trafikmængde er et acceptabelt niveau for lokalveje i områder som Guldager by.
Der er foretaget en skolevejsvurdering af Vej & Park og Politiet vedr. bl.a. krydsningen af Tarp Hovedvej. Det vurderes at strækningen er trafikfarlig for børn under 12 år.
Vedr. sikkerheden i tunnellerne afventer man forsyningens oprensning af regnvandsbassinet hvortil vandet pumpes.
Der kommer natbus til Guldager i 2016.
Der er pt. ikke planer om yderligere trafiksikring på Præstemarksvej.
Vedr. ridestien i Mølleskoven er den blevet bragt tilbage på højere/tørt terræn.

Fremtidige opgaver
• Vi skal have trafikmængden igennem Guldager reduceret.
• Vi skal have etableret en cykelsti mellem Guldager Kirkeby og Hjerting.
• Vi skal have trafiksikret rundkørslen i Tarp.
• Vi skal have trafiksikret Præstemarksvej.
• Vi skal have byggemodnet området ved Frøkjærvej hurtigst muligt.
• Vi skal have indført borgerstyrede budgetter i lokalområderne.

p.b.v.
Jørn Gade Petersen

Kiva Grafisk