Vedtægter for Guldager Lokalråd

§1.  Navn
Lokalrådets navn er Guldager Lokalråd.
 
§2.  Formål
Det er lokalrådets formål at arbejde for Guldagers udvikling, det lokale fællesskab samt være kontaktled til de kommunale, regionale og statslige myndigheder.
 
§3.  Lokalrådets sammensætning
Lokalrådet består af 7 medlemmer, der udpeges af flg. foreninger:
4 medlemmer udpeges af Guldager Borgerforening.
1 medlem udpeges af Guldager st. Borgerforening.
1 medlem udpeges af foreningen Guldager Forsamlingshus.
1 medlem udpeges af idrætsforeninger (SGI-klubberne, tennisklubben i Guldager, rideklubberne i Guldager m.fl.)
Repræsentanter fra Guldager Borgerforening, Guldager st. Borgerforening, foreningen Guldager Forsamlingshus og idrætsforeningerne udpeges internt af disse.
Det meddeles på årsmødet, hvem der er udpeget til lokalrådet.
Medlemmerne af lokalrådet skal have bopæl i Guldager.
Lokalrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
 
§4.  Økonomi
Lokalrådets aktiviteter finansieres gennem kommunale bidrag, sponsorater, tilskud fra lokalområdets foreninger samt tilskud fra fonde.
Lokalrådet aktiviteter bygger på frivilligt arbejde og på et uegennyttigt grundlag.
 
§5.  Regnskab og revision
Lokalrådets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet skal før årsmødet være revideret af 2 revisorer, som er valgt blandt områdets beboere, dog ikke medlemmer af lokalrådet.
Revisorerne og 1 revisorsuppleant vælges på årsmødet for 1 år ad gangen
Regnskabet skal godkendes af Esbjerg Kommune.
 
§6.  Årsmødet
Hvert år inden d. 1. april afholder lokalrådet et årsmøde.
Tid og sted samt dagsorden annonceres med mindst 14 dages varsel i Nordvest-Nyt, opslag i den lokale presse, ved omdeling eller på hjemmesiden www.guldagerkirkeby.dk.
 
Årsmødet afvikles med en dagsorden indeholdende nedenstående punkter:
 
                      1.    Valg af dirigent
                      2.    Beretning
                      3.    Regnskab
                      4.    Indkomne forslag
                      5.    Orientering om hvem der er udpeget til lokalrådet
                      6.    Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
                      7.    Evt.
 
Indkomne forslag skal være lokalrådet i hænde 8 dage før årsmødet.
Stemmeberettigede på årsmødet er alle borgere over 18 år, der er bosiddende i Guldager.
Valgene på årsmødet træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte.
 
7.  Ekstraordinært årsmøde
Der indkaldes til ekstraordinært årsmøde såfremt 4 medlemmer af lokalrådet eller 50 borgere i Guldager ønsker det.
Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde skal ske som indkaldelse til ordinært årsmøde.
 
8.  Vedtægtsændringer
Alle vedtægtsændringer skal godkendes på årsmødet. Godkendelse af vedtægtsændringer kræver at et kvalificeret flertal, på mindst 2/3 dele af de stemmeberettigede, stemmer for. Såfremt der kun er et simpelt flertal, der stemmer for vedtægtsændringerne, indkalder lokalrådet til et ekstraordinært årsmøde, på hvilket beslutningen om vedtægtsændringer kan træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte.
Forslag om vedtægtsændringer skal være lokalrådet i hænde senest 14 dage før årsmødet.
 
9. Opløsning
Beslutning om lokalrådets opløsning kan alene, efter indstilling fra et flertal i lokalrådet, træffes på årsmødet ved, at et kvalificeret flertal, på mindst 2/3 af de stemmeberettigede, stemmer for. Såfremt der opnås flertal herfor, indkalder lokalrådet til et ekstraordinært årsmøde, på hvilken beslutningen om lokalrådets opløsning kan træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 
Evt. formue skal ved nedlæggelse af lokalrådet gå til almene formål i Guldager.

Kiva Grafisk