Vedtægter for Nordvest-Nyt

§ 1:
Foreningens navn er »Nordvest-Nyt«.

§ 2:
Foreningen formål er at udgive bladet »Nordvest-Nyt.

§ 3:
Som medlemmer kan optages alle fastboende borgere i Guldager by og omegn, der er fyldt 18 år.

§ 4:
Regnskabsåret er kalenderåret.
Der betales ikke kontingent.

§ 5:
Bestyrelsen består af 3 medlemmer, samt 1 suppleant og vælges af den ordinære generalforamling for 2 år af gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 6:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og den anses, når den er lovligt indvarslet, for beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer.
Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned og indkaldes med 7 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det. Medlemmerne må i så fald fremsætte dette ønske skriftligt for bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes med mindst 4 dages varsel.
Indvarsling ved opslag i en af de lokale forretninger, evt. Brugsen.
Afgørelser på generalforsamlingen foregår ved almindelig stemmeflerhed.
Lovændringer kan kun foretages, når ændringen er ført på dagsordenen ved en generalforsamling og 2/3 af de mødte stemmer derfor.

§ 7:
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og sekretær.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderere regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Eventuelt.

§ 8:
Foreningen kan kun opløses, når forslag herom er optages som særskilt punkt på dagsordenen ved invarslingen til generalforsamlingen, og mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.
Samme generalforsamling træffer ligeledes beslutning om foreningens midlers anvendelse i tilfælde af opløsning. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig m.h.t. opløsning af foreningen, indkaldes efter gældende bestemmelser i § 6 til ekstraordinær generalforsamling. På denne kan en opløsning af foreningen finde sted, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor, ligesom samme ekstraordinære generalforsamling træffer beslutning om den opløste forenings midlers anvendelse.

Kiva Grafisk