Vedtægter

§1. Foreningens navn
Foreningens navn er Guldager Borgerforenings Tennisklub (GBT). Klubben er henhørende under Guldager Borgerforenings regi.

§2. Foreningens formål
Formålet er at udbrede interessen for familietennis på motionsplan gennem træning, deltagelse i turneringer og stævner, samt afholdelse af opvisninger og konkurrencer etc. og søge at skabe et bedre forhold for udøvelse af tennis. Herunder at skabe sammenhold og socialt samvær i Guldager.

§3. Optagelse af medlemmer
Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person, der er bosiddende i Guldager, optages som aktivt, aktivt/passivt eller passivt medlem af klubben.
Bestyrelsen kan godkende optagelse af personer, der ikke er bosiddende i Guldager, i særlige tilfælde.
Aktive medlemmer er de medlemmer, der er aktive idrætsudøvere.
Aktiv/passive medlemmer er de medlemmer, der deltager i foreningsarbejdet, men ikke er aktive idrætsudøvere. Aktiv/passive medlemmer er stemmeberettigede og valgbare.
Passive medlemmer er de medlemmer, der støtter foreningen ved køb af passivt medlemskort m.v.
For medlemmer under 18 år skal værgen medunderskrive indmeldelsesblanketten. Nægtes optagelse, skal sagen forelægges førstkommende generalforsamling, hvor det afgøres, om nægtelsen skal opretholdes.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændringer af foreningens vedtægter, jfr. §14.
Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§4. Kontingent
Kontingent til foreningen fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Kontingentet opkræves helårsvist forud for aktive, aktivt/passive samt passive medlemmer.

§5. Udmeldelse, eksklusion
Udmeldelse kan kun ske ved udløb af 1 års medlemsskab for aktive, aktivt/passive og passive medlemmer over 18 år. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere herfor.
For aktive medlemmer under 18 år kan udmeldelse ske skriftligt til klubbens kasserer med mindst 14 dages varsel. Det kræves, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben.
For alle aktive medlemmer kræves kontingentet betalt inden sæsonstart (ibrugtagning af banerne).
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver, at mindst 3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende generalforsamling.
I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på, at meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, gives ham, ligesom vedkommende har adgang til denne, med ret til at forsvare sig.
Spørgsmål om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedægter, jfr. §14.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages påny som medlem ved en generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning om eksklusion.

§6. Generalforsamling
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hver år i februar måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel i det lokale blad eller ved opslag.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Indkomne forslag bekendtgøres i det lokale blad eller ved opslag mindst 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret har alle aktive og aktive/passive medlemmer over 16 år.
Medlemmer under 16 år er ikke valgbare til bestyrelsen.
Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

§7. Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
4. Godkendelse af kontingenter for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand/kasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Evt.

§8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, 3 bestyrelsesmedlemmer eller når mindst 15 medlemmer indgiver begæring herom til formanden/næstformanden.
Begæringen indsende skriftligt motiveret.
Generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat overfor formanden/næstformanden.
Indkaldelsen skal give oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Den eller de der begærer indkaldt til ekstraordinær generalforsamling forpligter sig til at give møde på generalforsamlingen.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelsen i §6.

§9. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede mødet.
Ved afstemning om forslag, hvortil der er stillet ændringsforslag, sætter dirigenten ændringsforslagene under afstemning i den rækkefølge, at der stemmes om det økonomisk eller i sin konsekvens mest vidtgående forslag først.
Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.
Hvis 1/3 af deltagerne forlanger skriftlig afstemning skal dette foregå.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
I tilfælde af stemmelighed ved en sags afgørelse opretholdes den bestående tilstand.

§10. Valg
a. Bestyrelse:
Bestyrelsen består af formand og kasserer, samt 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal.
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med næstformand og sekretær.

b. Suppleanter:
På generalforsamlingen vælges for 1 år ad gangen 2 bestyrelsessuppleanter.

c. Revisorer:
På generalforsamlingen vælges for 1 år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

§11. Foreningens daglige ledelse
Foreningens daglige ledelse foretages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dennes på lovlig måde vedtagne beslutninger, og i henhold dertil foretagne handlinger, forpligter foreningen.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi og arbejder under ansvar overfor generalforsamlingen.
Bestyrelsen nedsætter de fornødne udvalg.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog afholdes mindst 1 bestyrelsesmøde i kvartalet, og i øvrigt når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.
I formandens forfald træder næstformanden i dennes sted.
Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at give møde, ved et indvarslet møde, må der forud gives formanden meddelelse herom.
I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

§12. Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 31. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.
Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af revisorerne, den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Driftsregnskab og status bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse i det lokale blad eller ved opslag.

§13. Revision
Revisorerne skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, beholdinger er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§14. Vedtægtsændringer
Forandringer i disse vedtægter kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§15. Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en, i dette øjemed, særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
For at være beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal medlemmer der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvorledes der skal forholdes, med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at et simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14. august 1990.

Kiva Grafisk